banner.jpg (42974 bytes)


Kourlan myllyn kosken kunnostukset 2006

 

Virhon kotisivulle

 

Markus Penttinen

20.7.2006
Käsityönä tehtävät kunnostukset Vihdin Olkkalassa, Kourlan myllyllä ovat hyvässä vauhdissa

Huhtikuussa aloitetut kunnostukset ovat edenneet vähintään suunniteltua tahtia Uutinen kunnostuksen aloittamisesta löytyy uutisarkistosta).

olkka306.jpg (96344 bytes)Ainakin kilomäärän puolesta painavimpana työnä koskeen on lisätty kiviä. Niitä on laitettu suurina kottikärryn kokoisina virran monipuolistamiseksi ja pienempinä kalanpojille. Kiveäminen on ollut suuritöistä. Koski on perattu aikojen saatossa jopa moneen kertaan. Pitkiltä jaksoilta kalojen suojakivet ovat puuttuneet lähes kokonaan, niin pienet kuin isotkin.

Toinen iso työkohde on ollut kalateiden rakentaminen. Kosken sivuhaarassa ja edelleen padon läpi kulkee nyt kalatie, jota pitkin eväkkäät pääsevät vapaasti kulkemaan yläpuolisen Averia-järven ja alapuolisen Hiidenveden välillä. Lisäksi niin ylä- kuin alavirrassa on monia virta- ja koskialueita. Muutos on periaatteessakin suuri, koska koskessa on ollut kalan vapaan kulun estäviä patoja vuosisatojen ajan. Rakennelman toimivuutta parannettiin edelleen tekemällä kosken päähaarasta kalatie tähän sivuhaaran kalatiehen. Nämä molemmat kalatiet ovat osin luonnonkalliossa, osaksi kallioon käsityönä louhittuna ja osaksi kivistä rakennettuina. Sivuhaaran noin 20 metriä pitkässä kalatiessä on viitisentoista porrasta sekä päähaarasta sivuhaaraan tulevassa muutaman metrin pätkässä viitisen kappaletta altaita. Kalateiden saaminen mahdollisimman toimiviksi etenkin ottaen huomioon paikan suuret virtaamavaihtelut ovat vaatineet paljon säätöä, mutta nyt niiden pitäisi olla lähellä lopullisia muotoja.

olkka206.jpg (106374 bytes)Kolmanneksi on tehty pohjatyötä kutupaikkojen aikaan saamiseksi. Kosken taimenille soveltuneet kutusorat olivat aiemmin valuneet pitkälti alapuoliseen suvantoon. Jäljelle jääneet olivat kovettuneet lähes sementin kaltaisiksi eli mahdottomiksi kalojen kutea. Uudet kutusorat ovat jo kosken rannalla ja niitä aletaan laittaa paikalleen elokuusta. Soria ei ole haluttu toistaiseksi siirtää koskeen, jotta niille ei aiheutuisi vahinkoa vielä jatkuvista muista töistä. Kutupaikat ovat valmiiksi katsottuina sekä kivillä tuettuja, jotta tulvavesi ei veisi asetettavia soria mennessään. Kutupaikoista heti alavirtaan on järjestelmällisesti laitettu suojakivikkoa, johon pienpoikaset voivat pujahtaa tultuaan keväällä ulos kutusorasta.

Muista töistä voisi mainita puuaineksen lisäämisen. Puu kuuluu luonnontilaiseen koskeen ja se on myös mainio kasvualusta vesiperhosilla ja muulle eliöstölle. Ne ovat puolestaan tärkeää kalojen ravintoa. Koskeen on kaivettu muutama pienehkö kuoppa, jotta siinä olisi uusia paikkoja myös hieman kookkaammille kaloille. Veden tavanomaisen sameuden vuoksi mitään erityisen syviä monttuja ei ole tarvinnut tehdä. Joissain paikoissa vesi on tullut seisovaksi matalan veden aikana ja virtaa on kavennettu, jotta se on saatu vuolteiseksi ja kaloille viihtyisäksi. Toisaalla virtaa on päinvastoin jonkin verran levennetty, koska etenkin tulva-aikoina niistä kohdin koski on mennyt kaloille vaikeaksi kuohumereksi. Kosken rannoille on myös jopa istutettu jokunen paju, jotka antavat kaloille suojaa ja myös ruokaa niissä elävien hyönteisten päätyessä veteen

Työt koskella eivät suinkaan lopu elokuusta alkavaan soranlaskuun. Esimerkiksi kiveämistyötä on vielä paljon jäljellä etenkin alavirrassa. Alavirtaa on tähän asti työstetty selvästi vähemmän kuin yläosia. Sen kovan virtaisuuden vuoksi kutusorien lasku on mahdotonta eikä täten ole kiirettä saada siinä osassa koskea töitä valmiiksi elokuulle mentäessä. Tavanomaisesti on myös katsottava seuraavat kevättulvat ja minkälaista jälkeä tai mahdollisesti tuhoa ne saavat aikaiseksi vasta kunnostetussa koskessa. Sen jälkeen seuraa parantelu ja korjaukset. Alkuperäisen aikataulun mukaisesti kosken kunnostus pitäisi sujua pääosin kahdessa vuodessa. Näillä näkymin tämä aikataulu pysyy mainiosti. Tietysti senkin jälkeen edellytetään seurantaa ja mahdollisia paranteluja

Koskella ja padolla käy päivittäin parhaimmillaan jopa kymmeniä ihmisiä tutustumismielessä. Melkoinen osa heistä on halunnut tietää kunnostuksesta, mitä tehdään ja miksi. Täten käytännössä yhdeksi merkittäväksi kunnostuksen ”oheistyöksi” on tullut kertominen virtavesikunnostuksista, niiden syistä ja sellaisen toteuttamisesta tässä Olkkalan kohteessa.

Hankkeen myönteisiin puoliin voi hyvän etenemistahdin lisäksi laskea sen, että kosken vesi on säilynyt hyvälaatuisena koko kesän. Kuivuuskaan ei ole toistaiseksi alkanut vaivata kuin kalateiden toimivuutta. Huonoimpana puolena pitää mainita se, että paljon työtä ja aikaa koskella vaatineen kunnostuksen yhteydessä siellä ei ole täydellä varmuudella havaittu ensimmäistäkään taimenta. Tämäkin vahvistaa sitä kuvaa, että taimenkanta on ollut alamäessä Vihtijoen vesistössä 80-luvulta eteenpäin ja sen elvyttäminen vaatii välttämättä tämänkaltaisia toimenpiteitä

Markus Penttisen yhteystiedot