banner.jpg (42974 bytes)


KEVÄTKOKOUKSESSA 2006 KÄSITELTYÄ

Virhon kotisivulle

Yhdistyssivulle

Virho piti kevätkokouksensa 24.4.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsiteltiin yhdistyksen tämän vuoden toimintaa. Ohessa tietoja kokouksen kulusta. Lisätietoja voi kysyä vapaasti esimerkiksi hallituksen jäseniltä.

Vastinkoski

Virho jatkaa Lopella sijaitsevan kosken ylläpitoa nykyisin kalastussäännöin. 16.9. järjestetään perinteiset kunnostustalkoot. Vastinkoskesta ylävirtaan on istutettu taimenia ehkä myös harjuksia. Virho ei istuta kaloja Hunsalanjokeen, koska se on luonnontuotannon ansiosta tarpeetonta. Uudenmaan ympäristökeskus aikoo tehdä ylävirrassa sijaitsevan Punelia-järven laskupatoon kalatien ehkä jo kuluvana kautena.

Mätihautomo ja istutukset

Virhon hautomon toiminta vaikeutui TE-keskuksen kielteisen rahoituspäätöksen vuoksi sekä siksi, että emokalapyynti Vantaajoen suulla ei ollut enää mahdollista. Hautomon vuokrasta ja sähkökuluista tulee nykyisin 75 % työllisyyshankkeen kautta. Mätilaatikkotoimintaa varten saatiin kuitenkin 1000 €.  Laukaan kalanviljelylaitokselta hankittiin 9 l mätiä, jota on jo tänä keväänä istutettu Vantaanjoen Pitkäkoskeen ja Palojokeen. Kokonaisuutena tilanne on parantunut viimevuotiseen nähden pois lukien emokalapyynti.

Vantaanjoki ml. Paalijoki

Vantaanjoen latvoilla sijaitsevalla Paalijoella luodaan tänä vuonna 50 m2 uutta soraikkoa. Vuodesta 2002 jatkuneilla kunnostuksilla on rakennettu 400 m2  kutusoraikkoa ja 250 m2 kivettyä aluetta. Taimenen ja lohenpoikasia on istutettu noin 16 000 kappaletta ja noin 2000 istutetaan vielä tänä keväänä. Nyt aletaan pääasiassa seurata mitä tuloksia kunnostustoimenpiteet tuottavat. Tarvittaessa kunnostuksia jatketaan myöhemmin.

Työllistämishanke ml. Töllin mylly

Työllistämishankkeen tämän vuoden töihin kuuluu Pusulan joen suunnassa Karisjärvenkosken soraistuksen viimeistely (lisäksi on sovittu mm.  tämän kosken kunnostuksen seurantayhteistyöstä) sekä Räpsänojan saunapadon ohituksen ja pohjapatojen porrastus. Vantaanjoen Palojoella soraistetaan yli 100 tonnilla ja luodaan tekokoski nousuesteelle. Töiden laajuuden vuoksi tarvittaisiin vähintään 2 työllistettävää ja konetyöapua. Lisäksi tehdään yhteistyötä Päijänne-Instituutin kanssa ja suoritetaan istutuksia.

Työllistämishankkeen on myös  alustanut Pusulanjoen Töllin myllyn kalatien rakentamista. Padonomistava osuuskunta on jo hyväksynyt kalatien, kalastuskunta ottaa asian käsittelyyn ja maanomistajalle sitä on esitetty. Jos nämä luvat saadaan, voidaan ryhtyä suunnittelemaan jatkoa. Töllin myllyn kalatien rakentaminen olisi tärkeää ajatellen Lohjanjärven ja joen taimenalueiden välisiä yhteyksiä.

Vihtijoki

Kunnostettava alue sijaitsee vaellusesteiden välissä. Se on osa laajaa tavoitetta luoda Lohjanjärven-Hiidenveden suuri taimenten elin- ja vaellusalue. Talvi oli ollut mädin kannalta joessa hyvä ja tarkoitus on jatkaa koskialueen soraistamista tänä vuonna. Virhon hallitus ottaa myönteisesti tarkasteluun, josko esimerkiksi työllisyyshankkeesta saataisiin järjestettyä soralasti tulossa olevia kunnostustalkoita varten.

Mätäpuro

Helsingin kaupungin aloittaman pienvesiohjelman konsultti on ilmeisesti valittu. Ohjelmassa selvitetään pienvesien tilaa ja valitaan kunnostukselle pääkohteita. Helsingin Haagassa virtaavaa Mätäpuroa koskettavan Hakamäentien korjaus ja rakennettava meluaita vaativat edelleen valvontaa, koska ne saattavat uhata alavirran kutualueita. Virho voisi käydä neuvotteluja urakoitsijan kanssa. Helsingin kaupungilta oli tullut sellaista tietoa, että Mätäpuroa ei rauhoitettaisi kalastukselta ollenkaan, vaikka Virho oni sellaista esittänyt. Rauhoitus saattaisi edetä pienvesiohjelman avulla. Mätäpuron kunnostuksiin voisi kuulua pienimuotoisia soraistuksia ja talkoiden järjestäminen.

Kunnostustempaus

Suunnitteilla on  lehdistötempaus kunnostuksien hyväksi mm. Virhon, Taimentiimin ja Lounais-Suomen urheilukalastajien voimin. Järjestettäisiin ketjussa talkoita eri kohteissa ja tiedotettaisiin näistä yhteisesti. Tämä tekisi kunnostusajattelua tunnetuksi ja houkuttelisi entistä enemmän väkeä talkootöihin.

Kourla

Virho on ottanut  uuden kohteen Vihdissä Olkkalanjoen alkupäässä. Koskialue on osa Lohjanjärven ja Hiidenveden vaellusaluetta ja yläjuoksulla sijaitsevat taimenpitoiset Vihtijoki sekä Sitinoja.  Kohteeseen on tänä vuonna rakennettu kalatien pohjat, kivetty ja tuotu soraikkoja rannalle odottamaan tulvan laskeutumista. Koskeen on myös tarkoitus kaivaa monttuja, istuttaa puita rannoille sekä lisätä puuainesta veteenkin. Kiinnostuneet voivat tulla mukaan kunnostamaan koskea pienemmissä ”partioryhmissä”.

Vaikuttaminen virtavesien elvyttämiseen

Todettiin, että pelkät virtavesikunnostukset eivät riitä hyvien ja pitkäjänteisten tuloksien aikaansaamiseksi vesistöissä. Virtavesikunnostuksilla saavutettujen parannusten hyöty ei useinkaan toteudu täysimittaisena, koska vesistössä on paljon muita ongelmia. Tällaisia ongelmia ovat mm. verkkokalastus jokien suiden edustalla vaelluskalojen nousuaikana, vesivoimalaitokset, huonot kalastusjärjestelyt, jätevesipäästöt ja kalastuksen valvonnan puute. Edellä mainittuihin ongelmiin liittyy usein myös lakien ja ympäristölupien noudattamatta jättämistä ja parannusta kaipaavaa viranomaistoimintaa. Virtavesien puolesta toimivien tahojen ja henkilöiden tulee aktiivisesti seurata vesistön käyttöön liittyvien lakien ja ympäristölupien noudattamista ja vaatia viranomaisilta hyvää valvontaa.

Muuta

Espoonjoki olisi hyvä soraistuskohde, Siuntionjoen suun patoon tarvittaisiin kalatie, Sipoonjoki pitäisi inventoida latvoja myöten ja Mustijokeenkin pitäisi kiinnittää huomiota. Virhon hallituksen valmistellaan hyväksyttäväksi kannanottoja näistä asioista.

Puheenjohtajan, sihteerin ja hallituksen jäsenten valinta

Virhon hallituksen jäseniksi valittiin Esa Lehtinen (puheenjohtaja), Esko Vuorinen, Kari Stenholm, Juha Salonen ja Markus Penttinen (sihteeri).