Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.

Virhon kevätkokouksen pöytäkirja 9.6.2012:

A) Hunsalanjoen kosket
- Jatketaan yhteistyötä Hunsalanjoen osakaskuntien kanssa alueen taimenkannan elvyttämiseksi
-Osakaskunta päätti kevätkokouksessaan Virhon suosituksen mukaisesti, että kosket rauhoitetaan kalastukselta myös kaudeksi 2012.
-Pyritään järjestämään totuttuun tapaan talkoopäivä, todennäköisesti Vastinkoskella sekä sähkökoekalastus useaankin paikkaan.

B) Mätihautomo ja istutukset

-Valmistellaan kotiutusistutustoiminnan jatkamista myös 2013
-Lohi-istutusten jatkamista Lohjanjärvestä laskevalla Mustionjoella ja Kiskonjoella toteutetaan lähipäivinä
-Kalastuskorttivaroista anotaan varoja istutuskustannuksiin, kuten mädin ostoon
-Istutuksista tehdään suunnitelma ja kustannusarvio ennen varojen hakemista
-Tavoitellaan pienimuotoisen hautomotoiminnan jatkamista Vihtijoella 2012-13, mikä tähtää lähinnä joen oman taimenkannan vahvistamiseen
-Virhon entisen Vantaanjoen sivuhaaran Keravanjoen varren hautomon kalusto kuljetetaan uuteen varastointipaikkaan

C) Vantaanjoki

-Tiedotetaan edellisten vuosien tapaan Vantaanjoen elpymisestä ja sen mahdollisuuksista kehittyä merkittäväksi meritaimen- ja lohijoeksi
-Myös Vantaanjoen isoista ongelmista tiedotetaan edelleen laajasti ja ongelmia pyritään aktiivisesti vähentämään
-Vantaanjoen kalastuksen ja kalakannan seurantaa varten Virholla on havainnot-sähköpostiosoite ”havainnot(at)virtavesi.com”. Seurantaa jatketaan 2012.
-Perinteiseen tapaan edellisen vuoden tilanteesta tehtiin Vantaanjoki vuonna 2011-raportti.
-SLL:n Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin kanssa on alustavasti sovittu yhteistyöstä 2012, joka käsittäisi pääosin tiedottamista, mutta muitakin muotoja mietitään
-Työllisyyshanke kunnostaa Riihimäen Epranojaa ja Selänojaa Hausjärvellä, Paalijokea Hyvinkäällä ja Palojokea Tuusulassa ja Nukarinkoski Nurmijärvellä

C1) Paalijoki (Hyvinkää, Riihimäki)

-Uudenmaan ELY-keskuksen vuonna 2007 lupaamaa siika- lohipitoiseksi vesistöksi luokittelua pitää kiirehtiä.

C2) Longinoja (Helsinki)

-Viimeistellään toukokuussa Falkullan aluetta talkoilla. Jatkossa Virhon pitää huolehtia, ettei talkoita järjestettäisi toukokuussa.
-Järjestetään mahdollisuuksien mukaan talkoita yhdessä SKESn kanssa
-Seurataan kalakannan kehittymistä
-Kiirehditään lohi- ja siikapitoisen vesistön luokitusta tai kalastuskieltoa

C3) Krapuoja (Tuusula)

- Kiirehditään Krapuojalle (ja Krapusillanojalle) lohi- ja siikapitoisen vesistön koski- ja virtapaikan luokitusta Uudenmaan ELY-keskuksen kalatalouspuolelta.
-Tavoitteena on koekalastaa paikka 2012

C4) Erkylänlukkojenpuro (Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki)

-Hämeen puolella Hausjärvellä sijaitsevan Erkylänlukkojenpuron luonnontila pyritään varmistamaan alueelle tehtävässä osayleiskaavassa. Siitä ei ole kolmeen vuoteen kuulunut mitään, vaikka aluetta rakennetaan kiivaasti. Puron kunnostukset ovat valmiita.
-Puron kunnostukset ovat melkein valmiita. Taimenien, kirjolohien ja harjusten lisääntymistä purossa seurataan.

C5) Sveitsinpuro (Hyvinkää)

-Hyvinkään Sveitsinpuiston hoitosuunnitelmaan on sisällytetty Sveitsinpuron yläosan kunnostaminen meritaimenien lisääntymisalueeksi. Hoitosuunnitelman ovat vuonna 2009 hyväksyneet Hyvinkään ympäristölautakunta ja Uudenmaan ympäristökeskus, joten suunnitelma on toteutuskelpoinen, mutta Hyvinkään virkamiehiltä kunnostuslupaa ei ole kovasta yrittämisestä huolimatta saatu. Tästä asiasta on oltu yhteydessä Uudenmaan ELY-keskukseen ja osakaskuntaan, jotka kumpikin toivovat, että kunnostukset tehtäisiin.
-Hyvinkäällä parhaillaan laadittavaan pienvesisuunnitelmaan yritetään saada laskeutusaltaita Sveitsinpuroon.

C6) Palojoki (Hyvinkää, Tuusula, Nurmijärvi)

-Palopuron kalatien yläpuoliselle alueelle yritetään saada kutusoraikokkojen rakentamislupa Hyvinkään kaupungin maalle, mutta toistaiseksi lupaa ei ole saatu. Lupa-asiasta on oltu yhteydessä Uudenmaan ELY-keskukseen ja paikalliseen osakaskuntaan, jotka kumpikin toivovat että kunnostuslupa saataisiin. Myös osakaskunta yrittää saada kunnostuslupaa Virholle.

C7) Ohkolanjoki (Mäntsälä, Järvenpää)

- Ohkolanjoen tilanne ei edisty toiveiden mukaisesti. Keravanjoessa Ohkolanjoen suun alapuolella olevalle Haarajoen padon purkamiselle ei myönnetty lupaa, joten jokea haittaa edelleen osittainen vaelluseste.
-Keravanjoessa Haarajoen yläpuolella olevalle Kellokosken padon kalatielle mahdollisesti rakennettavan kalatien erilaisia vaihtoehtoja selvitetään. Kellokosken kalatien rakentaminen avaisi Keravanjoessa vesistön latvoilta Haarajoen padolle ja Ohkolanjoelle ulottuvan vaellusesteettömän jokialueen.

C8) Näsinoja (Helsinki)

-Helsingin kaupunki satsaa Vantaanjoen Ruutinkoskeen alapuolella lännestä Paloheinän suunnasta laskevan Näsinojan parantamiseeen ja puroon on ilmeisesti tulossa kunnostuksia 2012. Virho on aikoinaan tehnyt sinne kotiutusistutuksia. Virho ottaa Näsinoja tarkkailtavaksi varsinkin kun Paloheinän golf-kenttä on saanut luvan vedenottoputken sijoittamiseen Näsinojan uoman tuntumaan, johon putki on jo sijoitettukin. Vesi otetaan Vantaanjoen pääuomasta.

C9) Selänoja (Hausjärvi)

-Vuonna 2012 kunnostus tehdään Hikiäntien alapuolelle n 300 m matkalle

C10) Rekolanoja (Vantaa)

Rekolanojan kunnostusmahdollisuudet selvitetään. Huomioidaan sekä pääuoma että latvapurot Vallinoja ja Savionoja

C11) Krakanoja (Vantaa)

Krakanojan kunnostamista selvitetään. Aluksi pitää selvittää kuinka pahoja ovat päästöt lentokentältä ja kuinka niitä voitaisiin estää.

D) Työllistämishanke

-Työttömiä pääosin ELY-keskuksen rahoituksella virtavesien kunnostustöihin palkkaava hanke jatkaa 2012 jopa 16 hengen voimin
-Kohteita on 2012 ainakin Vantaan-, Vihtijoen- ja muun Karjaanjoen vesistöissä, joista viimeksi mainituista Vastinkosken 1. niskan soraistus selvitetään
-Keravanjoen hautomosta poiskuljetetuille tavaroille pitää löytyä lopullinen sijoituspaikka

E) Vihtijoki

-Vihtijoella jatketaan pääosin jo aloitettujen kohteiden jalostamista ja laajentamista; Olkkalan kosken jatkokunnostuslupa on haettu
-Aloitettua yhteistyötä kosteikkoja perustavan Hiidenvesihankkeen kanssa jatketaan ja työllisyyshanke jatkaa kunnostuksia alueella
-Aloitettua hautomotoimintaa jatketaan ja tutkitaan kalakantoja mm. sähkökalastuksella ja kutuseurannalla
-Karjaanjoki LIFE-hankkeessa 2000-luvun alussa kerättyjä taimenen DNA-näytteitä analysoidaan Healfish-hankkeessa ja myös Virhon ottamat DNA-näytteet on otettu tutkittavaksi samassa yhteydessä.

F) Helsingin metropolipurot

F1) Haaganpuro/Maunulanpuro

- Talkoot tulossa
-Virho on esittänyt kaupungille eroosiosuojauksia, kiveämistä ja lietetaskuja sekä meren suun nousuesteen helpottamista
-Taimenen kotiutusistuttamista vesistön yläjuoksulle Maunulanpuroon taimenkannan heikon tilanteen takia jatketaan
-Selvitetään jokiravun ja pikkunahkiaisen palauttamista

F2) Mellunkylänpuro

-Seurataan puron uoman siirrosta aiheutuvia muutoksia ja kalakantojen muutoksia (sähkökalastus?)
-Talkoot järjestetään tavalliseen tapaan
-Virhon kotisivulle valmistellaan tietopaketti purosta

F3) Mätäjoki

-Helsingin Iso-Huopalahteen laskevan Mätäjoen kunnostamista jatketaan Talin alueella yhdessä Helsingin perhokalastajien kanssa
-Vuosien 2000, 2009, 2010, 2011 ja 2012 keväiset kotiutusistutukset saavat jatkoa: istutustoimintaa jatketaan kunnes joen oma elinvoimainen taimentuotanto käynnistyy.
-Virho myötävaikuttaa Helsingin perhokalastajat ry:n järjestämään syyskuun lopun kunnostustalkoisiin mm. sähkökoekalastuksella (tai sähköttää kohteen muuna sopivana ajankohtana)
-Edistetään Helsingin kaupungin aikeita purkaa Mätäjoen vaellusesteitä, etenkin Talin golf-kentän este täytyisi pikimmiten muuttaa kalojen ja vesieliöiden vaelluksen sallivaksi tekokoskeksi. Se estää nykyään mereen vaeltaneiden kalojen pääsyn takaisin alimmille koskialueille kutemaan.

F4) Mustapuro

-Seurataan taimenen kotiutumista.
-Selvitetään alueen maankäyttöä, erityisesti Myllypuron uuden pientaloalueen hulevesijärjestelyjä.
-Tiedotetaan puron taimenkannasta
-Mahdollisesti järjestetään kunnostustalkoot

F5) Viikinoja

-Viikinojalla järjestetään talkoot ja seurataan taimenten kotiutumista
-Seurataan ja pyritään vaikuttamaan Kivikonlaidan alueen rakentamiseen ja maankäyttöön.
-Tiedotetaan kaupunginosalehdessä Viikinojan asioista.

G) Kunnostustalkoot 2012

-Talkoita järjestettäneen entisellä tavalla
-Mahdollisia kohteita ovat mm. Viikinoja, Hunsalanjoki, Vihtijoki, Longinoja, Mellunkylänpuro, Mätäjoki, Espoon virtavedet sekä Hormajoen mahdollisuudet selvitetään
-Samana viikonloppuna ei tule järjestää kaksia talkoita. Ensin talkoista tietylle viikonlopulle ilmoittanut saa sen omaan käyttöönsä
-Virho antaa pyydettäessä myös neuvonta-apua muiden kuin omien talkoittensa järjestämiseksi
-Talkootiedote tiedotusvälineille lähetetään kesäkuun alkupuolella

H) Länsi-Uudenmaan vedet

-Länsi-Uudenmaan puroihin istutetaan lupaavien tulosten perusteella edelleen taimenten mätiä rasioissa
-Jatketaan kotiuttamisen onnistumisen seurantaa.
-Selvitetään yhteistyötä alueen Novia-ammattikorkeakoulun kanssa
-Siuntionjoella Palokoski ja Huhmarkosken kalatie viimeistellään ELY-keskuksen ja Virhon työllisyyshankkeen yhteistyönä

I) Itä-Uudenmaan vedet

- Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen voimin alkanut uusi virtavesihanke. Hankkeeseen kuuluvat Sipoonjoen-, Mustijoen, Porvoonjoen-, Ilolanjoen- ja Koskenkylänjoen vesistöt sekä Loviisan- ja Taasianjoet.
-Virho jatkaa yhteistyötä vesiensuojeluyhdistyksen kanssa erityisesti mätirasiaistutusten kanssa ja muuta yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan
-Pernajan Sarvilahdenpuron kunnostaminen saattaa tulla Virhon työllisyyshankkeelle 2013

J) Espoon virtavedet

-Kunnostustalkoot Finnoonojalla
-Kalateiden rakentamismahdollisuuksia Espoon- ja Mankinjoen vesistöjen nousuesteisiin selvitetään
-Espoonlahden kalaväylän tai rauhoituspiirin perustamista seurataan.
-Espoon kaavoituksen ja vedenoton vaikutuksia seurataan ja vaikutetaan
-Paikallisten ympäristö- ja asukasjärjestöjen sekä Espoon kaupungin toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä yleisen virtavesitietoisuuden parantamiseksi
-Espoon virtavesien huomattavaan jätevesiongelmaan puututaan
-Espoon ympäristökeskus järjestää virtavesistä kertovan näyttelyn ja seminaarin, joka on toteutettu yhteistyöttä Virhon kanssa

K) Lohjanjärven vedet

-Lohjanjärveen laskevan Hormajoen kunnostuksien jatkamista selvitetään
-Seurataan järveen istutettujen harjusten kotiutumista myös Hormajoessa
-Hiidenveden ja Lohjanjärven välisen Väänteenjoen kalatien toimivuuden seurantaa jatketaan
-Keskipitkällä aikavälillä yritetään saada Lohjanjärveen laskeva Karstunjoki kunnostetuksi, taimenpitoiseksi ja vaellusesteettömäksi
-Vaikutetaan Mustionjoen kalateiden syntymiseen, siten että kaikkiin patoihin tulisi ohitusväylät ja mahdollisuuksien mukaan jatketaan lohi-istutuksia
-Mustionjoen sivu-uomia tulisi kunnostaa ja Mustionjoen patojen ohitusväylät saisivat toimia myös kutu- ja poikastuotantoalueina ("kutukanavia")
-Mustionjoen raakkukannan suvunjatkamiskykyä rajoittaa pohjan rautapitoisuus. Raakunviljelyn mahdollisuuksia selvitetään.

L) Hausjoki

-Kokemäenjoen vesistöön kuuluvan Hausjoen kunnostustalkoot pidetään rahoituksen järjestyessä yhdessä paikallisten osakaskuntien kanssa viime syksyn tapaan.

M) Lohi- ja siikapitoiset virtapaikat

-Virhon jättämä esitys julistaa uusia Uudenmaan vesistöjä lohi- ja siikapitoisiksi (ei kalastusmahdollisuutta läänikohtaisella vieheluvalla eikä mato-ongintaa) ei ole vielä johtanut viranomaispäätöksiin ELY-keskuksen voimavarojen puutteen vuoksi
-Arvioidaan edelleen muiden vesistöjen lohi- ja siikapitoisiksi luokittelemisen tarvetta

N) Tiedossa olevat lausunnot

-Virho lausunnee ajankohtaistuvista hankkeista, kuten esimerkiksi jätevesiluvista ja kalastuslain kokonaisuudistuksesta

O) Muuta vuoden 2012 toimintaohjelmaan

-Keski-Suomen Moksi-joen kunnostustoimenpiteistä on jätetty anomus ELY-keskukseen
-Virhon eri kohteiden seurantaa jatketaan ympärivuotisesti mm. kalastushavainnoin, kututarkkailuin ja sähkökalastuksin
-Virhon hyväksi toivotaan vastaisuudessakin järjestettävän esimerkiksi huutokauppoja, kuten www.kalamies.com :ssa ja www.perhokalastajat.net :ssa. Varoja tarvitaan paljon kunnostuksiin.
-Seurataan ja vaikutetaan ”vihreän” ekoenergian kriteeristön parantamiseen nykytilasta
-Tavoitellaan Virholle vähintään yhtä suurta näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja nettimaailmassa kuin 2011 sekä ollaan yritys- ja kouluyhteistyössä
-JatketaanTaimen-TV-hanketta asentaen lähiaikoina kutusoraikoille poikaskamera. Kutuseurannan ulkomaiset kiinnostuneet huomioon ottaen TaimenTVssä tulisi olla myös tekstiä englanniksi
-Kotisivua kehitetään
-Kerätään tietoja kirjolohen kudusta ja sen haitoista taimenten mädille
-Osallistutaan alan seminaareihin ja vastaaviin
-Vuosina 2010-2013 on Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueen vesienhoidon yhteistyöryhmässä virholaisia
-Opas mäti-istutuksista on tulossa yhdessä Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien ja ilmansuojeluyhdistyksen kanssa
-Osallistutaan Suomenlahden-Saaristonmeren alueen taimenkantojen DNA-näytteiden analysointiin ja sukupuun luomiseen HEALFISH-hankkeessa.Palaa takaisin