Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.

Virhon syyskokouksen pöytäkirja 25.10.2011:

A) Hunsalanjoen kosket

- Jatketaan yhteistyötä Hunsalanjoen osakaskuntien kanssa alueen taimenkannan elvyttämiseksi
-Osakaskunnalle esitetään, että kosket rauhoitetaan kalastukselta myös kaudeksi 2012.
-Järjestetään totuttuun tapaan talkoopäivä, todennäköisesti Vastinkoskella.

B) Mätihautomo ja istutukset

-Valmistellaan kotiutusistutustoiminnan jatkamista läntisen Uudenmaan kohteissa, Espoon Lukupurossa ja Helsingin Mätäjoella, Lohjan Hormajoella ja Helsingin Mätäpurossa.
-Lohi-istutusten jatkamista Lohjanjärvestä laskevalla Mustionjoella arvioidaan voimavarojen mukaan
-Kalastuskorttivaroista anotaan varoja istutuskustannuksiin, kuten mädin ostoon
-Istutuksista tehdään suunnitelma ja kustannusarvio ennen varojen hakemista
-Tavoitellaan pienimuotoisen hautomotoiminnan avaamista Vihtijoella 2012, mikä tähtää lähinnä joen oman taimenkannan vahvistamiseen
-Ollaan yhteistyössä Lohjan Porlan ”järvikeskus”-hankkeen kanssa mahdollisen hautomotoiminnan vuoksi
-Virhon entisen Vantaanjoen sivuhaaran Keravanjoen varren hautomon kalusto kuljetetaan uuteen varastointipaikkaan

C) Vantaanjoki

-Tiedotetaan edellisten vuosien tapaan Vantaanjoen elpymisestä ja sen mahdollisuuksista kehittyä merkittäväksi meritaimen- ja lohijoeksi
-Myös Vantaanjoen isoista ongelmista tiedotetaan edelleen laajasti ja ongelmia pyritään aktiivisesti vähentämään
-Vantaanjoen kalastuksen ja kalakannan seurantaa varten Virholla on havainnot-sähköpostiosoite ”havainnot(at)virtavesi.com”. Seurantaa jatketaan 2012.
-Perinteiseen tapaan edellisen vuoden tilanteesta tehtiin Vantaanjoki vuonna 2011-raportti.
-SLL:n Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin kanssa on alustavasti sovittu yhteistyöstä 2012, joka käsittäisi pääosin tiedottamista, mutta muitakin muotoja mietitään
-Työllisyyshankkeen kunnostuspaikoiksi on ehdolla Riihimäen Epranoja ja Selänoja Hausjärvellä, Paalijoki Hyvinkäällä ja ehkä myös Riihimäellä, Palojoki Tuusulassa, Nukarinkoski Nurmijärvellä ja Rekolanoja Vantaalla. Myös Krakanoja Vantaalla kannattaa huomioida, mutta ensin on selvitettävä päästötilanne

C1) Paalijoki (Hyvinkää, Riihimäki)
-Uudenmaan ELY-keskuksen vuonna 2007 lupaamaa siika- lohipitoiseksi vesistöksi luokittelua pitää kiirehtiä.

C2) Longinoja (Helsinki)

-Järjestetään mahdollisuuksien mukaan talkoita yhdessä SKESn kanssa
-Seurataan kalakannan kehittymistä
-Kiirehditään lohi- ja siikapitoisen vesistön luokitusta tai kalastuskieltoa
-Fallkullan alueella on meneillään Healfish-EU-hankkeen myötä viranomaiskunnostuksia. Virho on mukana hankkeen laajennetussa ohjausryhmässä

C3) Krapuoja (Tuusula)

- Kiirehditään Krapuojalle (ja Krapusillanojalle) lohi- ja siikapitoisen vesistön koski- ja virtapaikan luokitusta Uudenmaan ELY-keskuksen kalatalouspuolelta.
-Tavoitteena on koekalastaa paikka 2012

C4) Erkylänlukkojenpuro (Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki)

-Hämeen puolella Hausjärvellä sijaitsevan Erkylänlukkojenpuron luonnontila pyritään varmistamaan alueelle tehtävässä osayleiskaavassa. Siitä ei ole kolmeen vuoteen kuulunut mitään, vaikka aluetta rakennetaan kiivaasti. Puron kunnostukset ovat valmiita. Hausjärvi on luvannut julkistaa osayleiskaavan uuden version kesällä 2011.
-Puron kunnostukset ovat melkein valmiita. Taimenien, kirjolohien ja harjusten lisääntymistä purossa seurataan.
C5) Sveitsinpuro (Hyvinkää)
-Hyvinkään Sveitsinpuiston hoitosuunnitelmaan on sisällytetty Sveitsinpuron yläosan kunnostaminen meritaimenien lisääntymisalueeksi. Hoitosuunnitelman ovat vuonna 2009 hyväksyneet Hyvinkään ympäristölautakunta ja Uudenmaan ympäristökeskus, joten suunnitelma on toteutuskelpoinen, mutta Hyvinkään virkamiehiltä kunnostuslupaa ei ole kovasta yrittämisestä huolimatta saatu. Tästä asiasta on oltu yhteydessä Uudenmaan ELY-keskukseen ja osakaskuntaan, jotka kumpikin toivovat, että kunnostukset tehtäisiin.
-Hyvinkäällä parhaillaan laadittavaan pienvesisuunnitelmaan yritetään saada laskeutusaltaita Sveitsinpuroon.

C6) Palojoki (Hyvinkää, Tuusula, Nurmijärvi)

- Palopuron kalatien yläpuoliselle alueelle yritetään saada kutusoraikokkojen rakentamislupa Hyvinkään kaupungin maalle, mutta toistaiseksi lupaa ei ole saatu. Lupa-asiasta on oltu yhteydessä Uudenmaan ELY-keskukseen ja paikalliseen osakaskuntaan, jotka kumpikin toivovat että kunnostuslupa saataisiin. Myös osakaskunta yrittää saada kunnostuslupaa Virholle.

C7) Ohkolanjoki (Mäntsälä, Järvenpää)

- Ohkolanjoen tilanne ei edisty toiveiden mukaisesti. Keravanjoessa Ohkolanjoen suun alapuolella olevalle Haarajoen padon purkamiselle ei myönnetty lupaa, joten jokea haittaa edelleen osittainen vaelluseste.
-Keravanjoessa Haarajoen yläpuolella olevalle Kellokosken padon kalatielle mahdollisesti rakennettavan kalatien erilaisia vaihtoehtoja selvitetään. Kellokosken kalatien rakentaminen avaisi Keravanjoessa vesistön latvoilta Haarajoen padolle ja Ohkolanjoelle ulottuvan vaellusesteettömän jokialueen.

C8) Näsinoja (Helsinki)

Helsingin kaupunki satsaa Vantaanjoen Ruutinkoskeen alapuolella lännestä Paloheinän suunnasta laskevan Näsinojan parantamiseeen ja puroon on ilmeisesti tulossa kunnostuksia 2012. Virho on aikoinaan tehnyt sinne kotiutusistutuksia. Virho ottaa Näsinoja tarkkailtavaksi varsinkin kun Paloheinän golf-kenttä on saanut luvan vedenottoputken sijoittamiseen Näsinojaan. Vesi otetaan Vantaanjoen pääuomasta.

C9) Selänoja (Hausjärvi)

Kunnostustarve ja -mahdollisuudet selvitetään.

C10) Rekolanoja (Vantaa)

Rekolanojalla aloitetaan mahdollisesti kunnostukset lähitulevaisuudessa. Huomioidaan sekä pääuoma että latvapurot Vallinoja ja Savionoja

C11) Krakanoja (Vantaa)

Krakanojan kunnostamista selvitetään. Aluksi pitää selvittää kuinka pahoja ovat päästöt lentokentältä ja kuinka niitä voitaisiin estää.

D) Työllistämishanke

- Työttömiä pääosin ELY-keskuksen rahoituksella virtavesien kunnostustöihin palkkaava hanke tavoitellaan jatkuvaksi 2012 (jatkohakemus TE-toimistolle jätetty)
-Kohteita on 2012 ainakin Vantaan-, Vihtijoen- ja muun Karjaanjoen vesistöissä.
-Hallitus täsmentää talven aikana hankkeen sisältöä yhteistyössä ELY-keskuksen, maanomistajien ja muiden tarvittavien tahojen kanssa ja varsinainen kohdelista on valmis vuodenvaihteeseen mennessä
-Myös työllisyyshankkeessa tulisi kiinnittää enemmän huomiota poikaskivikoihin
-Selvitetään työelämän valmennettavien saamista hankkeeseen

E) Vihtijoki

-Vihtijoella jatketaan pääosin jo aloitettujen kohteiden jalostamista ja laajentamista; parhaillaan selvitetään voisiko vain osakunnostettua Olkkalan koskea jatkokunnostaa
-Aloitettua yhteistyötä kosteikkoja perustavan Hiidenvesihankkeen kanssa jatketaan ja työllisyyshanke jatkaa kunnostuksia alueella
-Tähdätään hautomotoimintaan ja tutkitaan kalakantoja mm. sähkökalastuksella ja kutuseurannalla
-Karjaanjoki LIFE-hankkeessa 2000-luvun alussa kerättyjä taimenen DNA-näytteitä analysoidaan Healfish-hankkeessa ja myös Virhon ottamat DNA-näytteet on otettu tutkittavaksi samassa yhteydessä.

F) Helsingin metropolipurot

F1) Haaganpuro/Maunulanpuro

- Talkoot tulossa
-Virho on esittänyt kaupungille eroosiosuojauksia, kiveämistä ja lietetaskuja sekä meren suun nousuesteen helpottamista
-Taimenen kotiutusistuttamista vesistön yläjuoksulle Maunulanpuroon taimenkannan heikon tilanteen takia jatketaan
-Selvitetään jokiravun ja pikkunahkiaisen palauttamista

F2) Mellunkylänpuro

-Istutetaan taimenia keväällä kannan lähes hävittyä päästön vuoksi
-Talkoot järjestetään tavalliseen tapaan
-Virhon kotisivulle valmistellaan tietopaketti purosta

F3) Mätäjoki

-Helsingin Iso-Huopalahteen laskevan Mätäjoen kunnostamista jatketaan Talin alueella yhdessä Helsingin perhokalastajien kanssa
-Vuosien 2000, 2009, 2010 ja 2011 kotiutusistutukset saavat jatkoa: istutustoimintaa jatketaan kunnes joen oma elinvoimainen taimentuotanto käynnistyy.
-Järjestetään kunnostustalkoot yhdessä Helsingin perhokalastajat ry:n kanssa
-Edistetään Helsingin kaupungin aikeita purkaa Mätäjoen vaellusesteitä, etenkin Talin golf-kentän este täytyisi pikimmiten muuttaa kalojen ja vesieliöiden vaelluksen sallivaksi tekokoskeksi. Se estää nykyään mereen vaeltaneiden kalojen pääsyn takaisin alimmille koskialueille kutemaan.

F4) Mustapuro

-Seurataan taimenen kotiutumista.
-Selvitetään alueen maankäyttöä, erityisesti Myllypuron uuden pientaloalueen hulevesijärjestelyjä.
-Tiedotetaan puron taimenkannasta
-Mahdollisesti järjestetään kunnostustalkoot

F5) Viikinoja

-Viikinojan mätirasiaistutukset lopetettu luontaisen lisääntymisen alettua ja seurataan taimenen kotiutumista.
-Viikinojalla järjestetään talkoot
-Seurataan ja pyritään vaikuttamaan Kivikonlaidan alueen rakentamiseen ja maankäyttöön.
-Tiedotetaan kaupunginosalehdessä Viikinojan asioista.

G) Kunnostustalkoot 2012

-Talkoita järjestettäneen entisellä tavalla
-Mahdollisia kohteita ovat mm. Viikinoja, Hunsalanjoki, Vihtijoki, Longinoja, Mellunkylänpuro, Mätäjoki, Espoon virtavedet sekä Hormajoen mahdollisuudet selvitetään
-Samana viikonloppuna ei tule järjestää kaksia talkoita. Ensin talkoista tietylle viikonlopulle ilmoittanut saa sen omaan käyttöönsä
-Virho antaa pyydettäessä myös neuvonta-apua muiden kuin omien talkoittensa järjestämiseksi
-Talkootiedote tiedotusvälineille lähetetään kesäkuun alkupuolella

H) Länsi-Uudenmaan vedet

-Länsi-Uudenmaan puroihin istutetaan lupaavien tulosten perusteella edelleen taimenten mätiä rasioissa
-Jatketaan kotiuttamisen onnistumisen seurantaa.
-Selvitetään yhteistyötä alueen Novia-ammattikorkeakoulun kanssa
-Siuntionjoella Palokoski ja Huhmarkosken kalatie viimeistellään ELY-keskuksen ja Virhon työllisyyshankkeen yhteistyönä

I) Itä-Uudenmaan vedet

- Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen voimin alkanee uusi virtavesihanke. Hankkeeseen kuuluvat Sipoonjoen-, Mustijoen, Porvoonjoen-, Ilolanjoen- ja Koskenkylänjoen vesistöt sekä Loviisan- ja Taasianjoet.
-Virho jatkaa yhteistyötä vesiensuojeluyhdistyksen kanssa erityisesti mätirasiaistutusten kanssa ja muuta yhteistyötä tehdään tarpeen mukaan
-Pernajan Sarvilahdenpuron kunnostaminen saattaa tulla Virhon työllisyyshankkeelle 2013

J) Espoon virtavedet

-Kunnostustalkoot todennäköisesti Finnoonojalla
-Kalateiden rakentamismahdollisuuksia Espoon- ja Mankinjoen vesistöjen nousuesteisiin selvitetään
-Espoonlahden kalaväylän tai rauhoituspiirin perustamista seurataan.
-Espoon kaavoituksen ja vedenoton vaikutuksia seurataan ja vaikutetaan
-Paikallisten ympäristö- ja asukasjärjestöjen sekä Espoon kaupungin toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä yleisen virtavesitietoisuuden parantamiseksi
-Espoon virtavesien huomattavaan jätevesiongelmaan puututaan

K) Lohjanjärven vedet

-Lohjanjärveen laskevan Hormajoen kunnostuksien jatkamista selvitetään
-Valmistellaan kotiutusistutuksia kevääksi 2012 Hormajokeen
-Seurataan järveen istutettujen harjusten kotiutumista myös Hormajoessa
-Hiidenveden ja Lohjanjärven välisen Väänteenjoen kalatien toimivuuden seurantaa jatketaan
-Keskipitkällä aikavälillä yritetään saada Lohjanjärveen laskeva Karstunjoki kunnostetuksi, taimenpitoiseksi ja vaellusesteettömäksi
-Vaikutetaan Mustionjoen kalateiden syntymiseen, siten että kaikkiin patoihin tulisi ohitusväylät ja mahdollisuuksien mukaan jatketaan lohi-istutuksia
-Mustionjoen sivu-uomia tulisi kunnostaa ja Mustionjoen patojen ohitusväylät saisivat toimia myös kutu- ja poikastuotantoalueina ("kutukanavia")
-Mustionjoen raakkukannan suvunjatkamiskykyä selvitetään muiden tahojen voimin

L) Lohi- ja siikapitoiset virtapaikat

-Virhon jättämä esitys julistaa uusia Uudenmaan vesistöjä lohi- ja siikapitoisiksi (ei kalastusmahdollisuutta läänikohtaisella vieheluvalla eikä mato-ongintaa) ei ole vielä johtanut viranomaispäätöksiin ELY-keskuksen voimavarojen puutteen vuoksi
-Arvioidaan edelleen muiden vesistöjen lohi- ja siikapitoisiksi luokittelemisen tarvetta

M) Tiedossa olevat lausunnot

-Virho lausunnee ainakin kalastuslain uusimisesta ja muista ajankohtaistuvista hankkeista, kuten jätevesiluvista

N) Muuta vuoden 2012 toimintaohjelmaan

-Vantaalla valmistuu selvitys kaupungin virtavesistä ja niiden kalastosta, jonka pohjalta selvitetään kunnostusyhteistyön mahdollisuuksia mm. Vantaan kaupungin ja Vantaan ympäristöyhdistyksen kanssa.
-Virhon eri kohteiden seurantaa jatketaan ympärivuotisesti mm. kalastushavainnoin, kututarkkailuin ja sähkökalastuksin
-Virhon hyväksi toivotaan vastaisuudessakin järjestettävän huutokauppoja, kuten loppuvuonna www.kalamies.com :ssa ja www.perhokalastajat.net :ssa. Varoja tarvitaan paljon kunnostuksiin.
-Seurataan ja vaikutetaan ”vihreän” ekoenergian kriteeristön parantamiseen nykytilasta
-Tavoitellaan Virholle vähintään yhtä suurta näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja nettimaailmassa kuin 2011
-JatketaanTaimen-TV-hanketta ja selvitetään mm. talvikuvauksien ja pienpoikaskuvauksien mahdollisuus
-Kotisivua kehitetään ja selvitetään arkistointijärjestelmän perustamista
-Kiinnitetään huomiota peltoja valumavesiin ja selvitetään EU:n alkanut maatalouspolitiikan uudistus vaikuttamismielessä
-Kerätään tietoja kirjolohen kudusta ja sen haitoista taimenten mädille
-Osallistutaan alan seminaareihin ja vastaaviin
-Vuosina 2010-2013 on Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueen vesienhoidon yhteistyöryhmässä virholaisia
-Selvitetään sääntömuutoksien tarpeellisuus uuden yhdistyslain vuoksi
-Opas mäti-istutuksista on tulossa yhdessä Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien ja ilmansuojeluyhdistyksen kanssa
-Selvitetään messuosallistuminen, erityisesti Riihimäen Erä-messut
-Harjuskantojen tilaa selvitetään erityisesti Vantaanjoen vesistössä
-Next travel haluaisi antaa Suomessa vieraileville turisteille mahdollisuuden tehdä jotain hyödyllistä ja tuoda heitä kunnostamaan Virhon kohteita etenkin Vantaanjoella. Asiaan suhtaudutaan periaatteessa myönteisesti.


Palaa takaisin