Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Virhon toiminta 201712.11.2016

Virtavesien hoitoyhdistys piti syyskokouksen 8.11.2016 ja linjasi ensi vuodelle alustavasti seuraavanlaista toimintaa:

a) Talkookunnostukset

-Virho kunnostaa eri kohteita kaikille avoimin talkoin, usein yhteistyössä eri tahojen kanssa.
-Näitä järjestettäneen 2017 mm. Espoossa, Vihdissä, Karkkilassa, Helsingin Viikinojalla & Mustapurolla & Mellunkylänpurolla & Mätäjoella & Haaganpurolla, Vantaalla Kylmäojalla.
-Yksi näistä on todennäköisesti vierasperäisten kasvien kitkemistalkoot vesistön varrelta.
-Samana päivänä ei tule järjestää kaksia talkoita samassa maakunnassa. Ensin talkoista tietylle päivälle ilmoittanut saa sen omaan käyttöönsä. Suljetut esim. tietylle yritysporukalle järjestetyt talkoot ovat poikkeus.
-Virho antaa pyydettäessä myös neuvonta-apua muiden kuin omien talkoittensa järjestämiseksi sekä vaihtaa ja välittää tietoa muiden järjestämistä talkoista, kuten esimerkiksi Kainuun talkoista, ja osallistuu Suomen luonnon päivän tapahtumiin.
-Talkootiedote tiedotusvälineille lähetetään kesäkuun alkuun mennessä.
-Kaikille avointen talkoiden lisäksi kunnostusta tehdään muutamissa kohteissa jatkuvalla talkootyöllä. EU-Leader hankkeen myötä on avautunut mahdollisuus osallistua talkoopohjalta sen kunnostuksiin jopa viikoittain lähes koko sulakauden, mikä tulee ottaa huomioon myös talkootiedottamisessa.

b) EU-Leader-hanke ja muut hankkeet

-Virho on toteuttanut 2016 työttömiä kunnostustöihin palkkaavaa EU-Leader-hanketta omalla riskillä. Alueelliset Leader-ryhmät ovat puoltaneet hanketta ja lopullista päätöstä odotetaan edelleen.
-Kohteita 2017 Uudellamaalla, Hämeessä ja Varsinais-Suomessa Vantaanjoen vesistössä esim. Keihäsjoki, Erkylänlukkojenpuro, Nukarinkoski ja mahdollisesti kaksi paikkaa Hyvinkäällä, Karjaanjoen vesistössä esim. Salmoja, Kulosuonoja, Käyräkosken yläosa, Tammerkoskenojan yläosan kunnostuksien korjaus sekä Uskelanjoen vesistössä Hitolanjoen Kesälänpuro. Osa näistä on uudelleensoraistuksia aiempaa karkeammalla soralla. Lisäksi selvitetään saostusaltaan rakentaminen Ridanojalle.
-Jatketaan Ekoenergia-Fortum-kunnostushankkeen toteuttamista.

c) Istutukset

-Tiettyihin kohteisiin toteutetaan taimenten siirtoistutuksia.
-Selvitetään myös toutainten istutusmahdollisuuksia sen kannan vahvistamiseksi Karjaanjoen vesistössä -Mm. luonnon monimuotoisuussyystä esillä myös rapu- ja nahkiaisistutukset tiettyihin kohteisiin

d) Kalaportaat ja nousuesteet

-Tällä hetkellä on Vihtijoen Olkkalankosken kalatien lupamenettely käynnissä.
-Myötävaikutetaan Mustionjoen kalateiden syntymiseen, siten että mahdollisimman moneen patoon tulisi ohitusuomat. Kyseessä on myös joen raakkukannan pelastaminen.
-Seurataan ja vaikutetaan Voikosken mahdolliseen kalatiehankkeeseen.
-Virho on virallinen lausunnonantaja EKOenergia-hankkeessa. Virho osallistuu EKOenergian kestävyyskriteerien uusimiseen 2017
-Myönteistä periaatekantaa Vanhankaupunginkosken padon purkamiseen pidetään tarvittaessa esillä, kuten myös muiden tarpeettomien patojen purkutarvetta.

e) Koekalastukset, kututarkkailu yms.

- Keskisuomalaisten taimenen alkuperäiskantojen selvitystyö jatkuu erityisesti Saarijärven reitillä.
-Virhon eri kohteiden seurantaa jatketaan ympärivuotisesti mm. kalastushavainnoin, kututarkkailuin ja sähkökalastuksin. Jäsenistöltäkin toivotaan havaintoja.
-Monia tulevia kohteita inventoidaan mm. kunnostustarpeiden ja kalaston selvittämiseksi
-Kerätään tietoja kirjolohen kudusta ja sen haitoista taimenen lisääntymiselle.
-Vantaanjoen kalastuksen ja kalakannan seurantaa varten Virholla on "havainnotätvirtavesi.com"-sähköpostiosoite. Seurantaa jatketaan 2017.

f) Kannanotot, vaikuttamisasiat, tiedotus

-Tavoitellaan Virholle vähintään yhtä suurta näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja nettimaailmassa kuin 2016.
-Annetaan lausuntoja niin paikallisista kuin valtakunnallista hankkeista, kuten aiemmin esim. kalastuslainsäädännön uudistuksesta ja jätevesiasioista.
-Selvitetään Virhon esittelyvideon tekemistä ja yleensä videokuvaamista. Taimen-TV eli suora lähetys kutusoraikoilta toistetaan.
-Kotisivun uudistus sekä Instagramin käyttöönotto 2017.
-Viestitään vierasperäisten kasvien torjunnasta ja kotoperäisten kasvien käytöstä virtavesien varjostamisessa ja eroosiosuojauksessa.
-Osallistutaan alan seminaareihin

g) Muuta toimintaa

-Virho ottaa vastaisuudessakin kiitollisuudella vastaan virtavesikunnostamisen tukemiseksi järjestetyistä tempauksista saatua tuottoa. Aiemmin tätä tarkoitusta varten on järjestetty huutokauppoja www.kalamies.com:ssa ja www.perhokalastajat.net:ssa. Saadut varat ovat tarpeen kunnostuskustannusten kattamiseen.
-Ollaan yhteistyökumppani EU-rahoitteisessa Life-IP-hankkeessa, joka tähtää lohikala- ja raakkukantojen elvyttämiseen, johon liittyen soraistetaan yhteistyössä esim. Karkkilan Pitkälänkoskea.
-Virho jatkaa yhteistyötä mm. eri jokitalkkarihankkeiden, Lounais-Suomen virtavesien kunnostushankkeen sekä eri kalastusseurojen kanssa.
-Kehitetään yritys- ja kouluyhteistyötä sekä markkinoidaan kalaseuroille nimikkokoskea tai -puroa kummikunnostuskohteeksi.
-Jatketaan yhteistyötä Hunsalanjoen osakaskuntien kanssa alueen taimenkannan elvyttämiseksiPalaa takaisin