Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Virhon toimintasuunnitelma 2016 päivitetty!21.4.2016

Virtavesien hoitoyhdistyksen kevätvuosikokous 18.4.2016 päivitti järjestön toimintasuunnitelman, joka tässä:

Toimintasuunnitelma 2016

a) Talkookunnostukset

-Virho kunnostaa eri kohteita kaikille avoimin talkoin, usein yhteistyössä eri tahojen kanssa.
-Näitä järjestettäneen 2016 mm. Espoossa, Vihdissä, Helsingin Viikinojalla & Mustapurolla & Mellunkylänpurolla & Mätäjoella & Haagan-Maunulanpurolla, Vantaalla Kylmäojalla.
-Samana päivänä ei tule järjestää kaksia talkoita samassa maakunnassa. Ensin talkoista tietylle päivälle ilmoittanut saa sen omaan käyttöönsä. Suljetut esim. tietylle yritysporukalle järjestetyt talkoot ovat poikkeus.
-Virho antaa pyydettäessä myös neuvonta-apua muiden kuin omien talkoittensa järjestämiseksi sekä vaihtaa ja välittää tietoa muiden järjestämistä talkoista.
-Talkootiedote tiedotusvälineille lähetetään kesäkuun puoleenväliin mennessä.
-Kaikille avointen talkoiden lisäksi kunnostusta tehdään muutamissa kohteissa jatkuvalla talkootyöllä. Mikäli EU-Leader-kunnostushanke hyväksytään, avautuu mahdollisuus osallistua talkoopohjalta sen kunnostuksiin jopa viikoittain lähes koko sulakauden, mikä tulee ottaa huomioon myös talkootiedottamisessa.

b) EU-Leader-hanke ja muut hankkeet

-Käynnissä EU:n maaseudun kehittämisrahaston Leader-haku ja sen toteutuessa Virholle palkataan työttömiä kunnostustoimintaan.
-Kohteita 2016 Uudellamaalla, Hämeessä ja Varsinais-Suomessa esimerkiksi Vantaanjoen vesistössä Keihäsjoki, Erkylänlukkojenpuro, Herajoki, Krapuoja ja Nukarinkoski, Karjaanjoen vesistössä Pantoja ja Kissanoja sekä Uskelanjoen vesistössä Hitolanjoen Kesälänpuro
-Kunnostuksia suoritetaan talkoilla ja työllistämällä työttömiä
-Kunnostuksien tuloksia seurataan sähkökoekalastuksin ja kututarkkailuin

c) Istutukset

-Tiettyihin kohteisiin harkitaan taimenten siirtoistutuksia
-Selvitetään myös toutainten istutusmahdollisuuksia sen kannan vahvistamiseksi Karjaanjoen vesistössä
-Taimenen kotiutusistutuksia jatketaan liuotinpäästöstä kärsineeseen Helsingin Mätäjokeen
-Mm. luonnon monimuotoisuussyystä esillä myös rapu- ja nahkiaisistutukset tiettyihin kohteisiin

d) Kalaportaat ja nousuesteet

-Tällä hetkellä on suunnitteilla 2 kalatietä: Vihtijoen Olkkalankoskeen sekä Vihdin Kylmänojan mittapatoon. Niiden toteutuminen edellyttää vielä lupien hankintaa ja rahoituksen järjestymistä
-Myötävaikutetaan Mustionjoen kalateiden syntymiseen, siten että kaikkiin patoihin tulisi ohitusuomat. Kyseessä on myös joen raakkukannan pelastaminen.
-Seurataan Voikosken uuden voimalaitosyksikön ja luonnonmukaisen kalatien luvituksen etenemistä ja tarvittaessa vaikutetaan hankkeeseen
-Virho on virallinen lausunnonantaja EKO-energia-hankkeessa. Virho osallistuu EKO-energian kestävyyskriteerien uusimiseen 2016
- Myötävaikutetaan WWF:n tiedonkeruuhankkeeseen vaellusesteistä
-Myönteistä periaatekantaa Vanhankaupunginkosken padon purkamiseen pidetään tarvittaessa esillä, kuten myös muiden tarpeettomien patojen purkutarvetta.

e) Koekalastukset, kututarkkailu yms.

-Saarijärven reitin latvaosien taimenkantojen DNA-tutkimusta jatketaan yhteistyössä SUKL:n, Kukko-Paajalan ja Saarijärvien osakaskuntien kanssa. Lisäksi tarkoitus on myös sähkökoekalastaa taimenpuroja Ala-Keiteleen alueella.
-Virhon eri kohteiden seurantaa jatketaan ympärivuotisesti mm. kalastushavainnoin, kututarkkailuin ja sähkökalastuksin. Jäsenistöltäkin toivotaan havaintoja.
-Monia tulevia kohteita inventoidaan mm. kunnostustarpeiden ja kalaston selvittämiseksi
-Kerätään tietoja kirjolohen kudusta ja sen haitoista taimenen lisääntymiselle.
-Vantaanjoen kalastuksen ja kalakannan seurantaa varten Virholla on "havainnotätvirtavesi.com"-sähköpostiosoite. Seurantaa jatketaan 2016

f) Kannanotot, vaikuttamisasiat, tiedotus

-Tavoitellaan Virholle vähintään yhtä suurta näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja nettimaailmassa kuin 2015.
-Annetaan lausuntoja niin paikallisista kuin valtakunnallista hankkeista, kuten aiemmin esim. kalastuslainsäädännön uudistuksesta ja jätevesiasioista.
-Twitter-seuraajien tavoitemääräksi asetetaan puolen tuhannen ylitys 2016 aikana, Instagram-sivut otetaan aktiivisesti käyttöön vuoden 2016 loppupuolta kohti sekä selvitetään Virhon esittelyvideon tekemistä ja yleensä videokuvaamista.
-Kotisivun uudistus laitetaan liikkeelle 2016 aikana
-Osallistutaan alan seminaareihin

g) Muuta toimintaa

-Virho ottaa vastaisuudessakin kiitollisuudella vastaan virtavesikunnostamisen tukemiseksi järjestetyistä tempauksista saatua tuottoa. Aiemmin tätä tarkoitusta varten on järjestetty huutokauppoja www.kalamies.com:ssa ja www.perhokalastajat.net:ssa. Saadut varat ovat tarpeen kunnostuskustannusten kattamiseen.
-Ollaan yhteistyökumppani EU-rahoitteisessa Life-IP-hankkeessa, joka tähtää lohikala- ja raakkukantojen elvyttämiseen
-Virho jatkaa yhteistyötä mm. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen, Vantaanjoen Jokitalkkari-hankkeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen yhteisen Kaakon jokitalkkari-hankkeen, Lounais-Suomen Valonian virtavesien kunnostushankkeen sekä eri kalastusseurojen kanssa.
-Kehitetään yritys- ja kouluyhteistyötä sekä markkinoidaan kalaseuroille nimikkokoskea tai -puroa kummikunnostuskohteeksi.
-Virtavesien hoitoyhdistyksen uudet säännöt ovat käsittelyssä patentti- ja rekisterihallituksessa.
-Jatketaan yhteistyötä Hunsalanjoen osakaskuntien kanssa alueen taimenkannan elvyttämiseksi.
Palaa takaisin