Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Virhon toimintasuunnitelma 201605.12.2015

Virtavesien hoitoyhdistys piti syyskokouksensa 30.11.2015. Pääaiheena oli vuoden 2016 alustavan toimintasuunnitelman hyväksyminen. Luvassa on taas monenlaista hanketta vesien, kalakantojen ja ympäristön hyväksi:

a) Talkookunnostukset

-Virho kunnostaa eri kohteita kaikille avoimin talkoin, usein yhteistyössä eri tahojen kanssa
-Näitä järjestettäneen 2016 mm. Espoossa, Vihdissä, Hgin Viikinojalla & Mustapurossa & Mellunkylänpurolla & Mätäjoella & Haagan-Maunulanpurolla & Pakilan nimettömällä purolla, Vantaalla Rekolanojalla & Kylmäojalla
-Samana päivänä ei tule järjestää kaksia talkoita samassa maakunnassa. Ensin talkoista tietylle päivälle ilmoittanut saa sen omaan käyttöönsä. Suljetut esim. tietylle yritysporukalle järjestetyt talkoot ovat poikkeus.
-Virho antaa pyydettäessä myös neuvonta-apua muiden kuin omien talkoittensa järjestämiseksi sekä vaihtaa ja välittää tietoa muiden järjestämistä talkoista
-Talkootiedote tiedotusvälineille lähetetään kesäkuun loppupuolella.
-Kaikille avointen talkoiden lisäksi kunnostusta tehdään muutamissa kohteissa jatkuvalla talkootyöllä

b) Työllisyyshanke

-Työttömiä pääosin TE-toimistojen rahoituksella virtavesien kunnostustöihin palkkaavalle hankkeelle haettu jatkorahoitus 2016 varten. Hanke palkkaa 13-18 henkeä vuosittain.
-Kohteita on 2016 Vantaanjoen vesistöissä Keihäsjoki, Erkylänlukkojenpuro, Herajoki, Krapuoja ja Nukarinkoski.
-Karjaanjoen vesistössä kunnostetaan mm. Vihtijokea ml. Pantojaa ja Karkkilan Kissanojaa
-Kunnostuksien tuloksia seurataan sähkökoekalastuksin ja kututarkkailuin

c) Istutukset

-Tiettyihin kohteisiin harkitaan taimenten siirtoistutuksia
-Selvitetään myös toutainten istutusmahdollisuuksia sen kannan vahvistamiseksi Karjaanjoen vesistössä
-Taimenen kotiutusistutuksia jatketaan liuotinpäästöstä kärsineeseen Helsingin Mätäjokeen
-Mm. luonnon monimuotoisuussyystä esillä myös rapu- ja nahkiaisistutukset tiettyihin kohteisiin

d) Kalaportaat ja nousuesteet

-Tällä hetkellä on suunnitteilla 2 kalatietä: Vihtijoen Olkkalankoskeen sekä Kylmänojan mittapatoon. Niiden toteutuminen edellyttää vielä lupien hankintaa ja rahoituksen järjestymistä
-Myötävaikutetaan Mustionjoen kalateiden syntymiseen, siten että kaikkiin patoihin tulisi ohitusväylät. Kyseessä on myös joen raakkukannan pelastaminen.
-Seurataan Voikosken uuden voimalaitosyksikön ja luonnonmukaisen kalatien luvituksen etenemistä ja tarvittaessa vaikutetaan hankkeeseen
-Virho on virallinen lausunnonantaja EKO-energia-hankkeessa. Virho osallistuu EKO-energian kestävyyskriteerien uusimiseen 2016
- Myötävaikutetaan WWF:n tiedonkeruuhankkeeseen vaellusesteistä
-Myönteistä periaatekantaa Vanhankaupunginkosken padon purkamiseen pidetään tarvittaessa esillä, kuten myös muiden tarpeettomien patojen purkutarvetta

e) Koekalastukset, kututarkkailu yms.

-Saarijärven reitin latvaosien taimenkantojen DNA-tutkimusta jatketaan yhteistyössä SUKL:n, Kukko-Paajalan ja Saarijärvien osakaskuntien kanssa
-Virhon eri kohteiden seurantaa jatketaan ympärivuotisesti mm. kalastushavainnoin, kututarkkailuin ja sähkökalastuksin. Jäsenistöltäkin toivotaan havaintoja.
-Monia tulevia kohteita inventoidaan mm. kunnostustarpeiden ja kalakantojen selvittämiseksi
-Kerätään tietoja kirjolohen kudusta ja sen haitoista taimenen lisääntymiselle.
-Vantaanjoen kalastuksen ja kalakannan seurantaa varten Virholla on "havainnotätvirtavesi.com"-sähköpostiosoite. Seurantaa jatketaan 2016

f) Kannanotot, vaikuttamisasiat, tiedotus

-Tavoitellaan Virholle vähintään yhtä suurta näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja nettimaailmassa kuin 2015.
-Annetaan lausuntoja niin paikallisista kuin valtakunnallista hankkeista, kuten aiemmin esim. kalastuslainsäädännön uudistuksesta ja jätevesiasioista
-Twitter-seuraajien tavoitemääräksi asetetaan puolen tuhannen ylitys 2016 aikana, Facebook-tykkääjien tavoitemääräksi asetetaan kahden tuhannen ylitys talven 2015-16 aikana, selvitetään Instagram-sivun avaaminen
-Kotisivun uudistus laitetaan liikkeelle 2016 aikana
-Osallistutaan alan seminaareihin

g) Muuta toimintaa

-Virho ottaa vastaisuudessakin kiitollisuudella vastaan virtavesikunnostamisen tukemiseksi järjestetyistä tempauksista saatua tuottoa. Aiemmin tätä tarkoitusta varten on järjestetty huutokauppoja www.kalamies.com:ssa ja www.perhokalastajat.net:ssa. Saadut varat ovat tarpeen kunnostuskustannusten kattamiseen.
-Ollaan yhteistyökumppani EU-rahoitteisessa Life-IP-hankkeessa, joka tähtää lohikala- ja raakkukantojen elvyttämiseen
-Virho jatkaa yhteistyötä mm. Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen, Vantaanjoen Jokitalkkari-hankkeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen yhteisen Kaakon jokitalkkari-hankkeen, Lounais-Suomen Valonian virtavesien kunnostushankkeen sekä eri kalastusseurojen kanssa.
-Kehitetään yritys- ja kouluyhteistyötä sekä markkinoidaan kalaseuroille nimikkokoskea tai -puroa kummikunnostuskohteeksi.
-Virtavesien hoitoyhdistyksen säännöt uusitaan ja päivitetään
-Jatketaan yhteistyötä Hunsalanjoen osakaskuntien kanssa alueen taimenkannan elvyttämiseksi ja selvitetään alueen kalastussääntöjen tilanne.Palaa takaisin