Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Siian suojelusta eripurainen mietintö24.2.2013

Maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä istuneen merellisen siian suojelua pohtineen työryhmän mietintö jäi eripuraiseksi: Tiivistettynä palaute on: "esityksen mukainen ohjelma on toimenpiteiltään pääosin heikko ja hidas".

Siian tilanne on sellainen nykyään, että useimmissa rannikon joissa lisääntyminen on vähäistä ja kannat istutuksin tuettuja. Saaliit meressä ja joissa ovat laskeneet alle puoleen

Syitä siikojen vähenemiseen ovat jokien patoaminen ja ruoppaukset, rehevöityminen, vedenlaatu ja kiintoaines, ilmastonmuutos, kutupaikkojen ja poikasalueiden laadun heikkeneminen ja jossain määrin kalastuksen kohdistuminen.

Saaliit ovat pienentyneet voimakkaasti ja lisääntymisalueet tuottavat useina vuosina niukasti poikasia monilla alueilla Saaristomerellä ja Suomenlahdella.

Siikatyöryhmä ehdottaa, että:

• Luodaan siikakantoja ja siian kalastusta koskeva ohjelma vuosille 2013–2018.

Siikaohjelman osana toteutetaan lyhyen ja keskipitkän aikavälin toimia ja sen seurantaan nimitetään eri sidosryhmistä koostuva avoimesti ja läpinäkyvästi toimiva
seurantaryhmä.

• Otetaan välittömästi käyttöön siiankalastuksen säätelyä koskevat lyhyen aikavälin toimet, jotka koostuvat verkkojen silmäkokorajoituksista ja syysrauhoituksesta joissa sekä kalastuksen tilastointia koskevista tarkennuksista ja vaikutusten seurannasta.

• Yleisenä sääntönä verkkojen solmuvälin tulee siikaa meressä pyydettäessä olla vähintään 43 millimetriä. Merenkurkussa ja Perämerellä on paikallisten
saaristosiikojen ja karisiian kalastuksessa tarpeen sallia tiheämpien verkkojen käyttö.

• Keskipitkän aikavälin toimena toteutetaan siikakantojen tilan parantamiseen tähtäävä tutkimusohjelma, jolla selvitetään vaellussiian ja muiden merellisten
siikakantojen tilaa, kalastuksen kohdentumista siikaan, pyydysten valikoivuutta, siian istuttamisen kehittämistarpeita ja mahdollisuuksia istutetun siian
kohdennettuun kalastukseen sekä siiankalastuksen alueellista ja ajallista säätelytarvetta vuoden 2016 alusta lähtien.

Siikatyöryhmä on lisäksi todennut, että kalojen uhanalaisuuden arvioinnilla ja kuluttajien informoinnilla on tärkeä merkitys kalan tukku- ja vähittäiskaupassa. Tämän vuoksi työryhmä ehdottaa, että uhanalaisuuden arviointi ja kuluttajien informointi toteutetaan mahdollisimman läpinäkyvästi ja avoimesti sekä kalatalouden osapuolia osallistavalla tavalla.

Työryhmä ehdottaa lisäksi, että kalakauppaan liittyvien kysymysten käsittelemiseksi on tarpeen ylläpitää säännöllistä vuoropuhelua kalatalousalan ja kaupan keskusliikkeiden sekä ympäristöjärjestöjen kesken. Näin voidaan ennalta välttää tilanteita, joista tarpeettomasti voisi aiheutua vahinkoa kaupalle, kalatalousalalle ja kuluttajille. Työryhmä katsoo, että säännöllinen vuoropuhelu voitaisiin järjestää kalakauppaan liittyvien keskusjärjestöjen toimesta ja niiden sopimalla tavalla.

Palaute näistä esityksistä: "Uhanalaisten vaellussiikakantojen tilan parantamisen sijaan työryhmän esitykset pääasiassa tähtäävät nykyisen tyyppisen vaellussiian merikalastuksen säilyttämiseen. Näin siitäkin huolimatta, että vaellussiikakantojen elinvoimaisuuden palauttaminen edellyttää asiantuntija-arvioiden mukaan huomattavia muutoksia nykyiseen siiankalastukseen."

Siikatyöryhmän mietintö esityksineen ja siihen jätettyine eriävine lausumineen on maa- metsätalousministeriön kotisivulla.Palaa takaisin