Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Meritaimenen kalastusrajoituksia tiukennetaan Suomenlahdella01.12.2012

Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset tiedottivat tehneensä tiukennuksia Suomenlahden yleisvesialueen kalastussääntöihin. Toimilla pyritään edesauttamaan meritaimenen luonnonkantojen säilymistä ja kasvattamaan istutusten tuottoa ja saalista.

Oheisena 30.11.2012 julkaistu Uudenmaan ELY-keskuksen tiedote:

"Kaikki maamme meritaimenkannat ovat äärimmäisen uhanalaisia ja niiden tila on Suomessa huonoin koko Itämerellä. Luonnonkantojen häviämisuhka on suuri, ellei nykyistä kalastustehoa meressä alenneta tiukentamalla kalastuksen säätelytoimia.

Maamme jäljellä olevista alkuperäisistä meritaimenkannoista 2/3 elää Suomenlahdella. Kantojen elvyttämiseksi ja niiden kestäväksi käyttämiseksi on taimenen kutu- ja poikastuotantoalueita kunnostettu, rakennettu patoihin kalateitä, säädelty kalastusta ja tehostettu vesiensuojelutoimia. Jokien luonnontilan heikentymisen ohella suurin uhka luonnonkannoille on verkkokalastuksesta johtuva kova kalastuspaine meressä. Suomalaisten kalastajien saaliiksi joutuu runsaasti myös Viron ja Venäjän jokien luonnonvaraisia meritaimenia.

Jotta luonnonkantojen häviämisriski pienenisi, istutusten tuotto paranisi ja meritaimenen kalastus saataisiin kestävän käytön periaatteen mukaiseksi ovat Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset tehneet seuraavat päätökset:

Suomenlahdella valtion yleisellä vesialueella talousvyöhykkeeseen asti (ks. oheinen kartta)

• saaliksi saadut rasvaevälliset taimenet on laskettava viipymättä takaisin veteen

• meritaimenen alamitta nostetaan 50 senttimetristä 65 senttimetriin

• meritaimenen pyyntiin tarkoitettujen pohjaverkkojen pienin sallittu solmuväli nostetaan 65 millimetristä 80 millimetriin

• alle 80 millimetrin solmuvälisten verkkojen langan on oltava yksikuituista tai yksilankaista ja langan suurin sallittu paksuus on 0,20 millimetriä

Päätökset ovat TE-keskusten (nyk. ELY-keskukset) aiempia säätelypäätöksiä tiukempia, koska kalastuksen nykyinen säätely ei ole ollut riittävä kantojen suojelemiseksi.

Päätökset tulevat voimaan vuoden 2013 alusta ja ne ovat voimassa vuoden 2022 loppuun. Päätöksissä on kolmen vuoden siirtymäaika yli 65 millimetrin solmuvälisille meritaimenverkoille sekä ammattikalastajien alle 80 millimetrin solmuvälisille paksulankaisille verkoille. Kantojen luonnontilan muuttuessa voidaan rajoituksia ELY-keskusten päätöksillä muuttaa.

Villin meritaimenen pyynti loppuu ja istutusten tuotto paranee

Äärimmäisen uhanalaisen villin meritaimenen pyynti ei ole kestävää. Villien taimenten erottaminen istukkaista on Suomenlahdella mahdollista, koska taimenistukkaiden rasvaevät on poistettu. Vasta 65 senttimetrin alamitta takaa sen, että suurin osa taimennaaraista ehtii kutea vähintään kerran. Tällöin myös meritaimenen pyyntiin tarkoitettujen verkkojen solmuvälin on oltava vähintään 80 millimetriä. Alamittaisten meritaimenten joutumista sivusaaliiksi muiden lajien verkkopyynnissä estää lisäksi jossain määrin paksulankaisen havaksen kieltäminen alle 80 millimetrin verkoissa. Säätelykeinot parantavat näin myös taimenistutusten tuottoa.

Päätökset tulevat heti voimaan mahdollisista valituksista huolimatta, sillä niiden lykkääntyminen olisi yleisen kalatalousedun ja kalastuslain vastaista. Päätöksillä ei aiheuteta kohtuutonta haittaa ammattimaiselle kalastukselle, koska se kohdistuu pääasiassa muihin kalalajeihin ja koska päätöksessä on siirtymäajat kalastajien hankkimille verkoille.

Säätelyä tarvitaan myös yksityisvesillä

Villien rasvaevällisten meritaimenten vapauttaminen ja taimenen 65 senttimetrin alamitta meressä ovat ehtoina myös Uudenmaan ELY-keskuksen kalastusmatkailuyrittäjille hiljattain myöntämissä luvissa. Kyseessä olevat luvat koskevat lähes poikkeuksetta koko Uudenmaan ELY-keskuksen toimialuetta.

ELY-keskukset säätelevät kalastusta toimivaltansa puitteissa, joka merellä rajoittuu lähinnä valtion yleiseen vesialueeseen. ELY-keskusten päätösten mukaisia säätelytoimia tulisi kuitenkin välttämättä toteuttaa myös Suomenlahden yksityisvesillä, rannikon läheisyydessä.

Erityisen tärkeitä ”pullonkaula-alueita” meressä ovat taimenen kutujokien edustat, joihin eräät kalastusalueet ja kaupungit ovat jo määränneet kalastusrajoituksia meritaimenkantojen suojelemiseksi. Kalastusrajoituksia tarvitaan niin ikään luonnonvaraisten meritaimenkantojen kutujoissa.

Tehokkaan säätelyn myötä luonnonkantojen lisääntymiskyky ja istutusten tuotto tulevat pitemmällä aikavälillä kasvamaan ja näkymään myös lisääntyvinä saaliina."

Kartta Suomenlahden yleisvesialueista

AJPalaa takaisin