Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Kaavoitus jälleen puroluonnon uhkana Espoossa30.3.2012

Virho jätti mielipiteen Espoon asemakaavaluonnoksesta, joka sijoittuu Gräsanojan, Lukupuron ja Mankkaanpuron haarautumiskohtaan. Virho on tehnyt 2000-luvulla miltei vuosittain taimenen kotiutusistutuksia Suomenlahteen laskevaan Gräsanojan purovesistöön.

Kyseinen mielipide on luettavissa kokonaisuudessaan alla.


"Seilimäki - Lukupuro; Mankkaanlaakso; Koivumankkaa II, Tontunmäki, muutos 240118

Asemakaavaselostuksen mukaan pääosa alueesta on rakennettavuusluokaltaan erittäin vaikeasti rakennettavaa ja rakentamisessa on lisäksi varauduttava tulvavaaraan. Kaavaselostuksen mukaan asemakaavan toteuttaminen vaikuttaa merkittävästi alueen maisemakuvaan, koska aiemmin lähes luonnontilassa ollut alue muutetaan osin rakennetuksi ympäristöksi. Alueelle suunniteltua rakentamista tulee karsia.

Lukupuron länsipuolelle suunniteltua uutta asuinrakentamista ei tulisi toteuttaa lainkaan nykyisen puron länsipuolisen ulkoilureitin päälle tai sen itäpuolelle. Lukupuroa reunustava metsäinen rakentamaton alue tulee säilyttää vähintään nykyisessä laajuudessaan rakentamattomana.

Nykyisen palstaviljelyalueen ja metsän tilalle suunniteltu tennishalli ja siihen liittyvät toiminnot tulee poistaa kaavasta. Niille tulee varata muualta paremmin rakentamiseen soveltuva alue. Espoon yleiskaavassa Lukupuron ja Mankkaanpuron väliselle alueelle ei ole osoitettu suoranaista rakentamista, vaan alue on merkitty V-merkinnällä.

Tennishallin tieltä siirrettäväksi esitetty palstaviljelyalue tulee säilyttää nykyisellä paikallaan. Sitä ei tule siirtää uudelle alueelle entisen alueen pohjoispuolelle, koska tämä edellyttää että sille joudutaan raivaamaan uusi tila nykyisin metsäisenä säilyneeltä lähivirkistysalueelta, jolla on myös selkeitä luontoarvoja mm. linnuston ja arvolehtojen vuoksi.

Kaava-alueen halki kulkevien Lukupuron, Mankkaanpuron ja Gräsanojan varsien nykyiset suojaavat metsäiset viheralueet tulee säästää vähintään nykyisen laajuisina. Mahdollisen lisärakentamisen myötä syntyvien hulevesien käsittely tulee järjestää asianmukaisesti ja toteuttaa luonnonmukaisen vesirakentamisen keinoin. Myös rakentamisaikaiset kiintoainespäästöt purovesistöihin tulee estää kaavamääräyksillä.

Virtavesien hoitoyhdistys on istuttanut Lukupuroon ja Mankkaanpuroon taimenen vastakuoriutuneita poikasia ja mätiä merkittäviä määriä 2000-luvulla. Puroilla tulee tulevaisuudessa olemaan merkitystä uhanalaisen Suomenlahden meritaimenen lisääntymisalueina. Purot lähiympäristöineen muodostavat Espoon mittakaavassa keskimääräistä arvokkaamman luonnonympäristön.

Pyydämme, että kaupunkisuunnittelulautakunta esittää vastineen mielipiteestämme.

Helsingissä 6.3.2012

Virtavesien hoitoyhdistys ry"Palaa takaisin