Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Kevätkokouksen tulokset: toiminta loppuvuonna 201003.6.2010

Virhon kevätvuosikokous pidettiin torstaina 27.5. Ohessa päätökset loppuvuoden toiminnasta:


A) Hunsalanjoen kosket

-Jatketaan Hunsalanjoen koskiksi laajentuneen entisen Vastinkosken kalastusalueen hoitamista osakaskunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti
-Järjestetään talkoot 11.9.
-Selvitetään mm. keräämällä tietoa muiden koskikalastuskohteiden kokemuksista, voitaisiinko 2011 alkaen sallia viehekalastus alueella todennäköisesti I-haarakoukulla.
-Lyijyn käyttö kielletään kalastuksessa
-Tavoitteena on sähköttää tänä kesänä taimenkannan tilan toteamiseksi

B) Mätihautomo ja istutukset

-Valmistellaan kotiutusistutustoiminnan jatkamista läntisen Uudenmaan kohteissa, Helsingin Viikinojassa, Säynäslahdenpurossa ja Mätäjoelle sekä Lohjan Hormajoella ja lohi-istutuksina Lohjanjärvestä laskevalle Mustionjoella
-Kalastuskorttivaroista anotaan varoja istutuskustannuksiin, kuten mädin ostoon v. 2011 varten. Istutuksista tehdään suunnitelma ja kustannusarvio ennen varojen hakemista
-Mahdollisuuksia mädin ja siirtoistukkaiden hankintaan kotiutusistutuksia varten selvitetään erityisesti Karjaanjoen vesistössä
-Ollaan yhteistyössä Lohjan ”järvikeskus”-hankkeen kanssa mahdollisen hautomotoiminnan vuoksi
-Virhon entisen Vantaanjoen sivuhaaran Keravanjoen varren hautomon kalusto kuljetetaan uuteen varastointipaikkaan

C) Vantaanjoki

-Edellisten vuosien tapaan vuoden tärkeät asiat kerätään Vantaanjoki-raporttiin, mikä julkaistaan 2011 alkupuolella
-Tiedotetaan edellisten vuosien tapaan Vantaanjoen elpymisestä ja sen mahdollisuuksista kehittyä merkittäväksi mereen vaeltavien taimenien ja lohien joeksi
-Vantaanjoen isoista ongelmista tiedotetaan edelleen laajasti ja ongelmia yritetään aktiivisesti vähentää
-Vantaanjoen kalastuksen ja kalakannan seurantaa varten jatketaan Virhon havainnot-sähköpostiosoitteen toimintaa

C1) Paalijoki (Hyvinkää, Riihimäki)

-Uudenmaan ELY-keskuksen osalta luvattua siika- ja lohipitoiseksi vesistöksi luokittelua pitää kiirehtiä
-Työllisyyshanke rakentaa uusia soraikkoja ja poikaskivikoita Alakönkään alapuolelle ja raivaa nousuesteet uomasta sekä lisää soraa vanhoihin soraikkoihin

C2) Longinoja (Helsinki)

-Järjestetään mahdollisesti useitakin talkoita lähinnä Helsingin Latokartonontien ylä- ja alapuolella
-Seurataan kalakannan kehittymistä
-Kiirehditään lohi- ja siikapitoisen vesistön luokitusta tai kalastuskieltoa

C3) Krapuoja (Tuusula)

-Kiirehditään Virhon kotiutusistutusten kohteena aiemmin olleelle Krapuojalle (ja Krapusillanojalle) lohi- ja siikapitoisen vesistön koski- ja virtapaikan luokitusta tai kalastuskieltoa Uudenmaan ELY-keskuksen kalatalouspuolelta

C4) Erkylänlukkojenpuro (Hyvinkää, Hausjärvi, Riihimäki)

-Erkylänlukkojenpuron luonnontila pyritään varmistamaan alueelle tehtävässä osayleiskaavassa, josta ei ole kolmeen vuoteen kuulunut mitään, vaikka aluetta rakennetaan kiivaasti
-Kaavan tilanne selvitetään myös alueelliselta ympäristöviranomaiselta
-Kunnostuksia jatketaan vuonna 2010
-Taimenien, kirjolohien ja harjusten lisääntymistä purossa seurataan
-Selvitetään mahdollisuus kaivaa laskeutusallas Erkylänlukkojenpuron latvoille

C5) Sveitsinpuro (Hyvinkää)

-Hyvinkään ympäristölautakunnan ja Uudenmaan ympäristökeskuksen hyväksymään Sveitsinpuiston hoitosuunnitelmaan on sisällytetty puron yläosan kunnostaminen meritaimenien lisääntymisalueeksi
-Hyvinkään virkamiehiltä kunnostuslupaa ei ole saatu. Kunnostusluvat yritetään saada ELY-keskuksen avulla
-Hyvinkäällä parhaillaan laadittavaan pienvesisuunnitelmaan yritetään saada laskeutusaltaita Sveitsinpuroon

C6) Palojoki (Hyvinkää, Tuusula, Nurmijärvi)

-Palojokeen Eerolan pellolle rakennetaan lisää soraikkoja
-Palopuron kalatien yläpuoliselle alueelle yritetään saada kutusoraikokkojen rakentamislupa Hyvinkään kaupungin maalle
-Hyvinkäällä parhaillaan laadittavaan pienvesisuunnitelmaan yritetään saada laskeutusaltaita

C7) Ohkolanjoki (Mäntsälä, Järvenpää)

-Vantaanjoen itäisimmän sivuhaaran Ohkolanjoen tilanne ei edisty tällä hetkellä toiveiden mukaisesti
-Keravanjoessa Ohkolanjoen suun alapuolella olevalle Haarajoen padon purkamiselle ei myönnetty lupaa, joten jokea haittaa edelleen osittainen vaelluseste
-Parhaillaan selvitetään Keravanjoessa Haarajoen yläpuolella olevalle Kellokosken padolle kalatien rakentamista, mikä avaisi Keravanjoessa vesistön latvoilta Haarajoen padolle ja Ohkolanjoelle ulottuvan vaellusesteettömän jokialueen.
-Sähkökoekalastukset olisivat tarpeen

C8) Arolamminpuro (Riihimäki)

-Selvitetään veden riittävyys
-Jos vettä riittää, yritetään saada luvat puron kunnostamiseen

C9) Näsinoja (Helsinki)

-Helsingin kaupunki ja Suomen ympäristökeskus parantavat Vantaanjoen Ruutinkosken alapuolelle lännestä Paloheinän suunnasta laskevaan Näsinojaa, johon Virho on aikanaan tehnyt kotiutusistutuksia

C10) Koirajoki, Mustajoki, Keihäsjoki (Loppi, Hyvinkää)

-Todennäköisesti ei toimenpiteitä 2010 voimavarojen puutteen vuoksi

D) Työllistämishanke

-Työttömiä pääosin ELY-keskuksen rahoituksella kunnostamiseen palkkaava hanke jatkuu myös vuoden 2010 aikana ja toivottavasti mahdollisimman pitkään
-Kohteina ovat 2010 ainakin Vantaanjoki, Vihtijoki ja Karkkilan Siikalankoski
-Hallitus täsmentää hankkeen sisältöä tavanomaisessa yhteistyössä TE-keskuksen, maanomistajien ja muiden tarvittavien tahojen kanssa
-Työllistettävien määrää lisätään noin tusinaan
-Haasteena ovat hankkeen mahdollisesta levittäytymisestä useisiin kohteisiin seuraava matkakustannusten nousu sekä työnjohdon ohentuminen
-Tulevia kohteita voisivat olla esimerkiksi Vantaanjoen Käräjäkoski Riihimäellä ja Torolamminkoski Hausjärvellä sekä Nukarinkosken yläpuolinen Jokisillankoski. Vihtijoella otetaan mm. Pantoja tarkasteluun maakaasuputken linjauksen selvittyä.

E) Vihtijoki

-Vihtijoella jatketaan pääosin jo aloitettujen kohteiden jalostamista ja laajentamista
-Avataan uusi kalatie Sitinojan vesistöön
-Gazumin kaasuputkihanke sekä Helsingin Malmin lentokentän mahdollinen siirtäminen Karkkilaan arvokkaiden latvapurojen valuma-alueelle voivat olla uhkia
-Aloitettua yhteistyötä kosteikkoja perustavan Hiidenvesihankkeen kanssa jatketaan
-Selvitetään hautomotoiminnan edellytyksiä ml. kantojen tutkiminen sähkökalastuksella
-Kerätään taimenkannan alkuperää paljastavia DNA-näytteitä tutkittavaksi

F) Helsingin metropolipurot

F1) Mätäpuro/Maunulanpuro

-Mätäpuron yläjuoksulla ja Maunulanpurolla talkoot 28.8. taitteessa
-Mätäpuron alajuoksulla Haagan Kauppalanpuistossa pienimuotoiset koululaistalkoot elo-syyskuun taitteessa
-Kaupungin kunnostaessa Kauppalanpuistoa tehdään Mätäpuroon eroosiosuojauksia ja lietetaskuja sekä meren suun nousuesteitä helpotetaan ja puron alaosaa porrastetaan
-Purouomaa Kauppalanpuistossa kivetään Virhon laatiman suunnitelman mukaisesti
-Selvitetään jokiravun ja pikkunahkiaisen palauttamista
-Mätäpurolla tehdään opinnäytetöinä kunnostuksia keskijuoksun siirtolapuutarhan kohdalla sekä tutkitaan vedenlaatua

F2) Mellunkylänpuro

-Talkoot 31.7. Paikkana Aarrepuiston yläpuoli ja alavirran kohteet ratkeavat sen mukaan, mitä aikomuksia Helsingin kaupungilla on siellä.
-Taimenkannan elpymisen tarkkailua.
-Virhon kotisivulle valmistellaan tietopaketti purosta

F3) Mätäjoki

-Helsingin Iso-Huopalahteen laskevan Mätäjoen kunnostamista jatketaan yhdessä Helsingin perhokalastajien kanssa
-Vuosien 2000, 2009 ja 2010 taimenten kotiutusistutukset saavat jatkoa keväällä 2011
-Järjestetään kunnostustalkoot yhdessä Helsingin perhokalastajat ry:n kanssa 25.9., todennäköisesti Talin siirtolapuutarhan koskella
-Edistetään Helsingin kaupungin aikeita purkaa Mätäjoen vaellusesteitä, etenkin Talin golf-kentän este täytyisi pikimmiten muuttaa kalojen ja vesieliöiden vaelluksen sallivaksi tekokoskeksi. Se estää nykyään mereen vaeltaneiden kalojen pääsyn takaisin alimmille koskialueille kutemaan.

F4) Mustapuro

-Mustapuron istutukset lopetetaan luontaisen lisääntymisen mahdollisesti alettua ja seurataan taimenen kotiutumista
-purossa on ilmeisesti merkittäviä veden laatuongelmia päästöjen vuoksi

F5) Viikinoja

-Viikinojan mätirasiaistutuksia jatketaan, koska luontainen lisääntyminen ei ole vielä merkittävässä määrin alkanut
-Viikinojan kunnostustarpeet kartoitetaan
-Viikinojalla järjestetään talkoot Viikinmetsänkosken yläpuolella 21.8. sekä myös harkitaan Viikintien ympäristön parantamista mahdollisena yhteistyötahona Viikki-seura.

G) Kunnostustalkoot 2010

-Talkoita järjestettäneen entisellä tavalla
-Mahdollisia kohteita ovat mm. Viikinoja 21.8., Hunsalanjoki 11. 9., Vihtijoki 17.7., Mätä-Maunulanpuro 28.8., Longinoja (päivämäärät vielä auki), Mellunkylänpuro 31.7., Mätäjoki 25.9., Espoon virtavedet (päivämäärät vielä auki) sekä Hormajoen mahdollisuudet selvitetään
-Niistä tiedotetaan yhteisesti entiseen malliin
-Samana viikonloppuna ei tule järjestää kaksia talkoita. Ensin talkoista tietylle viikonlopulle ilmoittanut saa sen omaan käyttöönsä
-Virho antaa pyydettäessä myös neuvonta-apua muiden kuin omien talkoittensa järjestämiseksi
-Talkootiedote tiedotusvälineille kesäkuun alkupuolella

H) Länsi-Uudenmaan purot

-Länsi-Uudenmaan puroihin istutetaan lupaavien tulosten perusteella edelleen taimenten mätiä rasioissa
-Jatketaan kotiuttamisen onnistumisen seurantaa.
-Edistetään tekokosken rakentamista Fiskarsinjoen alimpaan Brunkombäcken-sivupuroon jatkona Pomoväst-hankkeelle eli luontaisten mereen vaeltavien taimenkantojen elvyttäminen Länsi-Uudellamaalla

I) Espoon virtavedet

-Useat kunnostustalkoot yhdessä Espoo-Mankin kalastusalueen ja Espoon ympäristökeskuksen kanssa myöhemmin päätettävissä kohteissa
-Kalateiden rakentamismahdollisuuksia Espoon- ja Mankinjoen vesistöjen nousuesteisiin selvitetään
-Espoonlahden kalaväylän tai rauhoituspiirin perustamista seurataan.
-Espoon kaavoituksen ja vedenoton vaikutuksia seurataan ja vaikutetaan
-Paikallisten ympäristö- ja asukasjärjestöjen sekä Espoon kaupungin toimijoiden kanssa tehdään yhteistyötä yleisen virtavesitietoisuuden parantamiseksi

J) Lohjanjärven vedet

-Lohjanjärveen laskevan Hormajoen kunnostuksien jatkamista selvitetään
-Valmistellaan kotiutusistutuksia kevääksi 2011 Hormajokeen sekä seurataan 2010 istutusten onnistumista
-Hiidenveden ja Lohjanjärven välisen Väänteenjoen kalatien toimivuuden seurantaa jatketaan
-Keskipitkällä aikavälillä yritetään saada Lohjanjärveen laskeva Karstunjoki kunnostetuksi, taimenpitoiseksi ja vaellusesteettömäksi
-vaikutetaan Mustionjoen kalateiden syntymiseen, siten että kaikkiin patoihin tulisi ohitusväylät ja tavoitellaan lohi-istutusten jatkumista 2011
-Mustionjoen raakkukannan suvunjatkamiskykyä saatetaan selvittää sumputtamalla joessa lohikalojen poikasia
-selvitetään mahdollisuuksia sähkökalastuksiin alueella

9) Lohi- ja siikapitoiset virtapaikat

-Virhon jättämä esitys julistaa uusia Uudenmaan vesistöjä lohi- ja siikapitoisiksi (ei kalastusmahdollisuutta läänikohtaisella vieheluvalla eikä mato-ongintaa) ei ole johtanut viranomaispäätöksiin ELY-keskuksen voimavarojen puutteen vuoksi
-arvioidaan edelleen muiden vesistöjen lohi- ja siikapitoisiksi luokittelemisen tarvetta

10) Tiedossa olevat lausunnot ja osallistumiset

-Virho lausunnee Karkkilan lentokenttäsuunnitelmasta, lisää Gazumin kaasuputkihankkeesta, useista maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvistä hankkeista ja muista tarvittavista kysymyksistä
-Valmistelussa olevasta kansallisesta kalatiestrategiasta tulee lausua, kuten myös lisää kalastuslain kokonaisuudistuksesta ja Kiskonjoen säännöstelyn kehittämishankkeesta

11) Muuta

-Laaditaan esite Virhosta
-Virho täyttää tänä vuonna 20 vuotta. Olisi hyvä laatia ”juhla-julkaisu”, jossa valaistaisiin toimintaa esittelemällä muutamia käytännön kohteita ja tuloksia
-Virhon eri kohteiden seurantaa jatketaan ympärivuotisesti mm. kalastushavainnoin, kututarkkailuin ja sähkökalastuksin
-Virhon hyväksi toivotaan vastaisuudessakin järjestettävän huutokauppoja, kuten loppuvuonna 2009 www.kalamies.com :ssa ja www.perhokalastajat.net :ssa. Varoja tarvitaan paljon kunnostuksiin.
-Mainittujen huutokauppojen yhteydessä syntynyttä yhteistyötä Kainuun vesien kehittämiseksi toteutetaan arvioimalla ensin seudun tiettyjen vesistöjen kunnostustarpeita ja - mahdollisuuksia
-Seurataan ja vaikutetaan ”vihreän” ekoenergian kriteeristön parantamiseen nykytilasta
-Tavoitellaan Virholle vähintään yhtä suurta näkyvyyttä tiedotusvälineissä ja nettimaailmassa kuin 2009
-Kerätään tietoja kirjolohen kudusta ja sen haitoista taimenten mädille
-Tuetaan ajatusta perustaa tulevaisuudessa säätiö tai vastaava tukemaan kunnostuksia
-Osallistutaan alan seminaareihin ja vastaaviin
-Vuosina 2010-2013 on Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueen vesienhoidon yhteistyöryhmässä virholaisia
-Kotisivu-uudistus on tulossaPalaa takaisin