Vesistöalueet

Karjaanjoen vesistö
Vantaanjoen vesistö
Espoon virtavedet
Helsingin purot
Yleistä
Siuntionjoen vesistö
Mäntyharjun reitti

Toiminta vuosina 1999-2008

Vanhat sivut

Istutukset

2008-

2003-2007

Vantaanjoki mediassa

2015
2014
2013
2016

Nelosen uutisten juttu Glomsinjoen talkoista 6.9.2008

Liity jäseneksi

Voit vaihtaa ajatuksia virtaavista vesistä kaltaistesi seurassa. Saat apua lupien ja rahoituksen hakemiseen, talkooapua ja muiden kokemuksiin perustuvia neuvoja.

Jäseneksi pääset, kun ilmoitat yhteystietosi sihteerille ja maksat jäsenmaksun 10 euroa tilille FI8040061040081493. Kirjoita maksun lisätietoja kohtaan jäsenmaksu sekä nimesi ja s-postiosoitteesi/osoitteesi.


Vantaanjoen jätevesipäästöt tulee ehkäistä hulevesien erilliskäsittelyllä14.4.2010

Tiedote (12.4.2010):

Kymmeniä tuhansia kuutioita jätevettä on jälleen tänä keväänä laskettu Vantaanjokeen. Syynä on se, että viemärien ja puhdistamojen käsittelykyky ei riitä hallitsemaan kevättulvien sulamisvesiä. Luonto-Liiton Itämeri-ryhmä, Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ja Virtavesien hoitoyhdistys (Virho) vaativat kunnilta sekaviemäreistä luopumista ja luonnonmukaista hulevesien käsittelyä.

Monien Vantaanjoen valuma-alueen kuntien hulevedet – eli taajama-alueiden sade- ja sulamisvedet – sekä yhdyskuntien ja teollisuuden jätevedet johdetaan samassa sekaviemärissä jätevedenpuhdistamolle. Kun sulamisvedet tai rankkasateet lisäävät huleveden määrää, jätevesipuhdistamojen kapasiteetti ei riitä. Puhdistamatonta jätevettä joudutaan juoksuttamaan pumppaamoilta ja muilta ylivuotopaikoilta sekä puhdistamolta puhdistusprosessin ohi suoraan Vantaanjokeen.

Puhdistamaton jätevesi alentaa veden happipitoisuutta, mikä aiheuttaa kalojen ja muiden vesieliöiden kuolemia. "Puhdistamattoman jäteveden sisältämät ravinteet rehevöittävät Vantaanjokea sekä Itämerta. Jäteveden mukana vesistöön leviää myös paljon ulosteperäisiä bakteereita ja viruksia", toteaa Virhon Kari Stenholm.

"Jokakeväisistä kevättulvien aiheuttamista jäteveden ohijuoksutuksista päästäisiin eroon, jos hulevedet sekaviemäreihin johtamisen sijaan imeytettäisiin maahan. Näin vähennettäisiin vesistöjä rehevöittäviä ravinnepäästöjä", sanoo Lari Karreinen Luonto-Liiton Itämeri-ryhmästä. "Ilmastonmuutos lisää rankkasateita, joten ongelmat kasvavat lähitulevaisuudessa."

"Hyvä luonnon ekosysteemipalveluja hyödyntävä keino on pienentää huleveden virtaamahuippuja viivyttämällä ja varastoimalla hulevettä kasvillisuuspainanteissa ja hulevesikosteikoissa", toteaa Hannele Ahponen Luonnonsuojeluliitosta. "Vettä läpäisemättömien asfalttialueiden minimoiminen mahdollistaa huleveden imeyttämisen maahan jo syntypaikallaan.

Luonnonmukainen hulevesienkäsittely vaatii erikoisosaamista kaavoituksessa ja suunnittelussa. Käytännössä se vaatii kunnilta hulevesistrategian tekemistä.

Maankäyttöä, vesiensuojelua sekä hulevesien ja tulvien hallintaa tulisi tarkastella yhdessä koko valuma-alueen mittakaavassa. Soiden, kuten Hyvinkään Kurkisuon, ja muiden kosteikkojen jättäminen rauhaan on tärkeää, jotta luontaisia tulvanpidätysalueita säilyisi. Valuma-alueen putkitettuja ja muokattuja puro-osuuksia tulisi avata sekä luontaisia tulva-alueita ennallistaa. Silloin tulville olisi tilaa ja tulvahaitat vähenisivät.

Myös viemäriverkostojen kunnostukseen tulisi investoida kunnissa. "Jätevesipumppaamoilla tulee olla varageneraattorit sähkönsyöttöhäiriöiden varalle ja pumppujen ohitusjärjestelmien tulee estää jätevesien pääsy suoraan vesistöön. Mahdollisten jäteveden satunnaispäästöjen varastointiin on rakennettava puhdistamon oheen tasausaltaita, joista ylivuotojätevedet voidaan johtaa puhdistamolle tulvien jälkeen", painottaa Kari Stenholm. "Toimimattomat pumppamoiden hälytysjärjestelmät pitää korjata, jotta vikatilanteissa apua saadaan pikaisesti paikalle."

Lisätietoja:
- Hannele Ahponen, Luonnonsuojeluliiton LUMO2010-koordinaattori, puhelin 050 5289 055
- Lari Karreinen, Luonto-Liiton Itämeriryhmä, puhelin 0400 487 642
- Kari Stenholm, Virtavesien hoitoyhdistyksen Vantaanjoki-vastaava, puhelin 040 7648 045Palaa takaisin